0 Metabolický syndróm v zrkadle preventívnych prehliadok - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Metabolický syndróm v zrkadle preventívnych prehliadok

MUDr. Katarína Tesárová

Súč Klin Pr 2008; 3: 38–39

Súhrn

V článku je prezentovaná štúdia detekcie kardiometabolických rizík pri pravidelne vykonávaných preventívnych prehliadkach v ambulancii všeobecného lekára. Štúdia prezentuje výsledky 568 preventívnych prehliadok vykonaných v r. 2007 – výskyt nadváhy a obezity, abdominálnej obezity, zvýšeného cholesterolu, triglyceridov a poruchy metabolizmu glukózy. Závažným zistením je vysoký výskyt nadváhy a obezity u 51 % vyšetrených a pohybovej inaktivity u 77 % vyšetrených. Všeobecný lekár je spôsobilý pri pravidelne vykonávaných prehliadkach včas odhaliť a zaradiť do diagnosticko-liečebného procesu všetkých pacientov s artériovou hypertenziou, ktorí sú v jeho starostlivosti.

Kľúčové slová

preventívne prehliadky – metabolický syndróm – kardiovaskulárne rizikové faktory – artériová hypertenzia – životný štýl

Metabolic syndrome in the light of preventive health checks

Summary

The article presents a study of detection of cardiometabolic risks during preventive health checks performed on a regular basis by the general practitioner. The study informs about the results of 568 preventive examinations conducted in 2007 and focuses on the rate of occurrence of excess weight, obesity, abdominal obesity, cholesterol abnormalities, increased serum triglycerides and glucose metabolic disorders. The important finding is the occurrence of excess weight or obesity in 51 % of examined patients, and of low physical activity levels in 77% of examined patients. During preventive examinations performed on a regular basis, the general practitioner has the capability of early identification of all his/her patients with arterial hypertension and their integration into a diagnostic and treatment process.

Keywords

preventive examinations – metabolic syndrome – cardiovascular risk factors – arterial hypertension – lifestyle

Článok v plnom znení vo formáte PDF