0 Kardiovaskulárne prejavy a ochorenia metabolického syndrómu - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Kardiovaskulárne prejavy a ochorenia metabolického syndrómu

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Súč Klin Pr 2008; 3: 16–18

Súhrn

Výskyt kardiovaskulárnych ochorení zaznamenal v uplynulom storočí obrovský nárast, a to z úrovne asi 10 % príčin celkovej mortality v roku 1900 na úroveň asi 50 % príčin celkovej mortality vo vyspelých krajinách a na úroveň asi 25 % príčin vo vyvíjajúcich sa krajinách v roku 2000. Identifikácia pacientov s vysokým rizikom vzniku kardiovaskulárnych ochorení je podstatná pre prevenciu a liečbu týchto ochorení. Sú to hlavne osoby s diabetom 2. typu a osoby s metabolickým syndrómom, ktoré majú dvoj- až štvornásobne vyššiu pravdepodobnosť vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Metabolický syndróm môže jednak priamo a jednak nepriamo – prostredníctvom vývoja diabetu – viesť k vzniku či progresii kardiovaskulárnych ochorení. Osobitne sa venuje pozornosť diabetu 2. typu a metabolickému syndrómu práve z pohľadu vzniku kardiovaskulárnej mortality a morbidity (koronárnej, cerebrovaskulárnej i periférne vaskulárnej). Metabolický syndróm je dnes výzvou pre akcieschopnosť v prevencii a liečbe nielen zdravotníkov, ale i celej spoločnosti.

Kľúčové slová

kardiovaskulárne ochorenie – metabolický syndróm

Cardiovascular manifestations of and diseases related to metabolic syndrome

Summary

The rate of incidence of cardiovascular diseases has grown dramatically in the last century from about a 10 % share in overall mortality in 1900 to approximately a 50 % and 25 % share in overall mortality in advanced and in developing countries, respectively, in 2000. The identification of patients with a high risk of cardiovascular disease is critical for the prevention and treatment of this health condition. These are primarily patients with type 2 diabetes mellitus and patients with the metabolic syndrome whose risk of developing a cardiovascular disease is about four times higher. Metabolic syndrome may result in the development or progression of cardiovascular diseases both directly and indirectly - through the development of diabetes. Special attention is given to type 2 diabetes and metabolic syndrome precisely from the point of view of (coronary, cerebrovascular and peripheral vascular) mortality and morbidity. Metabolic syndrome is a challenge today for both health providers and general public as far as its effective prevention and treatment are concerned.

Keywords

cardiovascular disease – metabolic syndrome

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF