0 Čo predstavuje reziduálne kardiovaskulárne riziko? Vieme ho vôbec v súčasnosti ovplyvniť? Miesto pre kombinovanú hypolipidemickú liečbu v budúcnosti - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Čo predstavuje reziduálne kardiovaskulárne riziko? Vieme ho vôbec v súčasnosti ovplyvniť? Miesto pre kombinovanú hypolipidemickú liečbu v budúcnosti

A. Dukát, M. Wawruch, I. Očadlík, M. Kučera, P. Letavay

Súč Klin Pr 2008; 3: 4–8

Súhrn

Napriek všetkým pokrokom v liečbe kardiovaskulárnych ochorení, konzervatívnej i intervenčnej chirurgickej liečbe, ostáva mortalita pacientov s kardiovaskulárnym ochorením veľmi vysoká. V tejto súvislosti zostávajúce riziko nazývame reziduálnym kardiovaskulárnym rizikom. Aj napriek liečbe statínmi až tri štvrtiny týchto vysoko rizikových pacientov na kardiovaskulárne ochorenie zomrú. Zatiaľ presne nevieme určiť presnú a cielenú liečbu, no hľadajú sa viaceré možné postupy, aj v prebiehajúcich štúdiách, v tzv. medicíne dôkazov.

Kľúčové slová

reziduálne kardiovaskulárne riziko – liečba – statíny

What are the implications of residual cardiovascular risk? Are we currently able to influence it? The use for combined hypolipidemic therapy in the future

Summary

Notwithstanding all the progress achieved in the treatment of cardiovascular diseases, both conservative and surgical, the mortality of patients with a cardiovascular disease continues very high. In this context, the remaining risk is called residual cardiovascular risk. In spite of statin treatment, as many as three quarters of such high-risk cardiovascular patients die from their disease. We still are not able to define precise and targeted treatment, but different methods are being studied, also in the framework of ongoing evidence-based medicine studies.

Keywords

residual cardiovascular risk – treatment – statins

Článok v plnom znení vo formáte PDF