0 Význam stanovenia hladín triacylglycerolov nezávisle od hladín LDL-cholesterolu u pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Význam stanovenia hladín triacylglycerolov nezávisle od hladín LDL-cholesterolu u pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., doc. MUDr. Stanislav Oravec, CSc., MUDr. Peter Minárik

Súč Klin Pr 2008; 2: 22–24

Súhrn

U pacientov s akútnymi koronárnymi syndrómami liečenými statínmi, pri dosiahnutých hladinách triacylglycerolov pod 150 mg/dl, je pri liečbe zistené nižšie riziko rekurentných príhod nezávisle od hladín LDL-cholesterolu. Tieto nové výsledky podporujú všeobecnú koncepciu, že dosiahnutie nízkej hladiny LDL-cholesterolu, ako aj triacylglycerolov môže byť významným liečebným parametrom v ďalšej prognóze pacientov s akútnymi koronárnymi príhodami.

Kľúčové slová

koronárna choroba srdca – lipidy – triacylglyceroly – liečba

The importance of determination of triglyceride levels independently from the level of LDL-cholesterol in patients with acute coronary syndromes

Summary

A lower risk of recurrent events during therapy, independently from the levels of LDL-cholesterol, has been recorded in patients with acute coronary syndromes treated with statins whose levels of triacylglycerols were below 150 mg/dl. These new results corroborate the general concept that achieving a low level of LDL-cholesterol and of triacylglycerols may be a significant therapeutic parametre for further prognosis of patients with acute coronary events.

Keywords

coronary heart disease – lipids – triacylglycerols – therapy

Článok v plnom znení vo formáte PDF