0 Včasná intervencia a význam dosiahnutia remisie pri RA - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Včasná intervencia a význam dosiahnutia remisie pri RA

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP

Súč Klin Pr 2008; 2: 30–33

Súhrn

Cieľom úvahy bolo poukázať na potrebu rýchlej a účinnej intervencie bazálnou liečbou pri včasnej forme reumatoidnej artritídy. Pri diagnostickom ohraničení je možné použiť nielen klasické kritériá, ktoré sú určené pre RA s istou diagnózou, ale aj nové zobrazovacie a vyšetrovacie metódy, ako je MRI, stanovovanie antiCCP protilátok. Ukazuje sa, že najmä biologická liečba v kombinácii s metotrexátom môže pozitívne ovplyvniť priebeh ochorenia tak, že takmer polovica pacientov s včasnou RA môže dosiahnuť remisiu.

Kľúčové slová

včasná forma reumatoidnej artritídy – nové zobrazovacie a vyšetrovacie metódy (MRI a anti CCP) – účinná bazálna liečba (MTX + biologická liečba) – remisia reumatoidnej artritídy

Early intervention and the importance of achieving remission in RA

Summary

The purpose of the article is to draw attention to the need of timely and efficient intervention in the form of basal treatment in early rheumatoid arthritis. Diagnostic delimitation can be based both on conventional criteria, which are applicable to RA diagnosed with certainty, and on new imaging and examining methods, such as MRI and the determination of anti-CCP antibodies. Especially biological treatment combined with methotrexate has shown to have a potential positive effect on the course of the disease so that nearly half of the patients with early RA may achieve remission.

Keywords

early form of rheumatoid arthritis – new imaging and examination methods (MRI and anti-CCP) – efficient basal treatment (MTX + biological treatment) – remission of rheumatoid arthritis

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF