0 Patogenetická terapia diabetickej neuropatie Nové chápanie možností benfotiamínu a alfa-lipoovej kyseliny - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Patogenetická terapia diabetickej neuropatie Nové chápanie možností benfotiamínu a alfa-lipoovej kyseliny

Prof. Dr. Hilmar Stracke

Súč Klin Pr 2008; 2: 8–11

Súhrn

Patofyziológia diabetickej polyneuropatie je založená na narušenom metabolizme glukózy v dôsledku nárastu toxických metabolitov a oxidatívneho stresu prostredníctvom hexozamínovej, polyolovej, AGE a proteínkinázovej C (PKC) cesty. Alfa-lipoová kyselina a benfotiamín, derivát vitamínu B1 (tiamín) rozpustný v tukoch, sú jediné látky, ktoré sú zatiaľ pre patogenetickú liečbu dostupné. Ich účinnosť pri liečbe diabetickej polyneuropatie preukázalo niekoľko kontrolovaných klinických štúdií, kde iniciálna liečba po dobu 3 – 6 týždňov zlepšila akútne symptómy a nervové funkcie. Pri dlhodobej liečbe, ktorá je v prípade alfa-lipoovej kyseliny zdokumentovaná v rozpätí 4 rokov, možno očakávať prinajmenšom spomalenie progresie ochorenia. Vďaka ich spoločnému pôsobeniu v citrátovom cykle a ich antioxidačnej kapacite sa javí perspektívna kombinovaná aplikácia oboch látok, napr. v závažných prípadoch. Ďalšie experimentálne výsledky použitia benfotiamínu pri takých diabetických komplikáciách, ako je diabetická nefropatia, diabetická retinopatia, vaskulárna dysfunkcia a syndróm diabetickej nohy, sa javia byť sľubnými z hľadiska možnosti poskytnutia celkovej ochrany diabetickým pacientom.

Kľúčové slová

diabetická polyneuropatia – patogenetická liečba – benfotiamín – alfa-lipoová kyselina

Pathogenetic therapy of diabetic neuropathy. New understandings with benfotiamine and alpha-lipoic acid

Summary

Pathophysiology of diabetic polyneuropathy is based on impaired glucose metabolism by increasing toxic metabolites and oxidative stress via the hexosamine-, the polyol-, the AGE-formation- and the protein-kinase-C- (PKC-) pathways. Alpha-lipoic acid and benfotiamine, a lipid-soluble derivative of vitamin B1 (thiamine), are the only substances available for pathogenetic treatment so far. Their efficacy in treatment of diabetic polyneuropathy was shown in several controlled clinical studies with an initial treatment for 3–6 weeks, improving acute symptoms and nerve function. In long-term treatment, documented for alpha-lipoic acid for up to 4 years, at least a delay of progression of the disease should be expected. Because of common functions in the citrate cycle and their antioxidative capacity, both substances are promising in combined application in e.g. severe cases. For benfotiamine, further experimental results on other diabetic complications like diabetic nephropathy, diabetic retinopathy, vascular dysfunction and the diabetic foot syndrome are promising to provide an overall protection of the diabetic patient.

Keywords

diabetic polyneuropathy – pathogenetic treatment – benfotiamine – alpha-lipoic acid

 


Článok v plnom znení vo formáte PDF