0 Novinky v sekundárnej prevencii portálnej hypertenzie - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Novinky v sekundárnej prevencii portálnej hypertenzie

doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.

Súč Klin Pr 2008; 2: 40–44

Súhrn

Práca sumarizuje aktuality v sekundárnej prevencii portálnej hypertenzie 3 roky po IV. konferencii v Bavene (2005) v nadväznosti na nový Metodický list racionálnej farmakoterapie o liečbe a prevencii krvácania pri portálnej hypertenzii (január 2008) vo svetle posledných štúdií a tohtoročného kongresu EASL v Miláne (apríl 2008). Sekundárna prevencia portálnej hypertenzie označuje súhrn opatrení vykonaných po prvom varikóznom krvácaní. Liekom prvej voľby sú neselektívne betablokátory (nBB) v kombinácii s ligáciou, prípadne aj s ISMN. Z neselektívnych betablokátorov je u nás dostupný karvedilol, ktorý okrem redukcie portálneho tlaku ponúka aj ovplyvnenie markerov endotelovej dysfunkcie a pozitívny metabolický profil. Výhodami karvedilolu je väčší betablokujúci účinok u pacientov s pokročilejším ochorením pečene a 24-hodinová účinnosť. U pacientov nereagujúcich na sólo liečbu nBB sa má pridať ligácia a ISMN. Ligácia je v porovnaní so sklerotizáciou výhodnejšia. TIPS je indikovaný po zlyhaní uvedených postupov ako záchranná terapia. Chirurgické skraty sú alternatívou TIPSu, voľba metódy závisí od lokálnej dostupnosti. Súčasťou rozhodovania pri cirhóze Child-Pugh > 8 alebo MELD > 16 je zváženie transplantácie pečene.

Kľúčové slová

sekundárna prevencia – opakované varikózne krvácanie – neselektívny betablokátor – ligácia

New developments in secondary prevention of portal hypertension

Summary

The article summarises the developments in secondary prevention of portal hypertension 3 years after the 2005 Baveno IV International Consensus Workshop, as a follow up to the new Guidelines for rational pharmacotherapy “Treatment and Prevention of Bleeding in Portal Hypertension” (January 2008), in the light of the latest studies and the EASL congress held in Milan this year (April 2008). Secondary prevention of portal hypertension is the sum of measures adopted after the first variceal bleeding. Non-selective beta-blockers (nBB), combined with ligation with or without ISMN, are the firstchoice therapy. Carvedilol is the non-selective beta-blocker available in Slovakia; it has an influence on endothelial dysfunction markers and a positive metabolic profile, in addition to reducing portal pressure. The advantage of carvedilol is a greater beta-blocking effect in patients with a more advanced liver disease, and its 24-hour effect. Ligation and ISMN should be added to nBB therapy in non-responders. Ligation has been proven superior to sclerotherapy. TIPS is indicated as a life-saving therapy when the above methods have failed. Surgical shunts are the alternative of TIPS, the choice depends on local availability. In cirrhosis, Child-Pugh > 8 or MELD > 16 liver transplantation should be considered.

Keywords

secondary prevention – variceal rebleeding – non-selective betablocker – ligation


Článok v plnom znení vo formáte PDF