0 Kombinovaná antihypertenzívna liečba. Majú v nej miesto aj centrálne účinkujúce antihypertenzíva? - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Kombinovaná antihypertenzívna liečba. Majú v nej miesto aj centrálne účinkujúce antihypertenzíva?

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., doc. MUDr. Ján Gajdošík, PhD., MUDr. Martin Čaprnda, PhD., MUDr. Peter Minárik, MUDr. Ivar Vacula

Súč Klin Pr 2008; 2: 4–7

Súhrn

V liečbe vysokorizikového pacienta s hypertenziou a prítomnými komorbiditami sa v klinickej praxi využíva kombinovaná antihypertenzívna liečba. Kombinácia antihypertenzív, ktoré zasahujú do systému renín-angiotenzín-aldosterón (napr. ACE-inhibítor) a zasahujúcich do sympatikového nervového systému (napr. centrálne účinkujúce antihypertenzíva) má aditívny účinok a môže byť výhodná v dlhodobej liečbe pacientov s hypertenziou a metabolickým syndrómom.

Kľúčové slová

arteriálna hypertenzia – liečba – centrálne účinkujúce antihypertenzíva

Combined antihypertensive therapy

Summary

Should centrally acting antihypertensives be involved? Combined antihypertensive therapy is used in clinical practice for the treatment of high-risk patients with hypertension and comorbidities. Combining antihypertensives which have an effect on the renin-angiotensin-aldosterone system (e.g. ACE inhibitors) and on the sympathetic nervous system (e.g. centrally acting hypotensives) has an additive effect and may be of advantage in long-term treatment of patients with hypertension and metabolic syndrome.

Keywords

arterial hypertension – treatment – centrally acting antihypertensives


Článok v plnom znení vo formáte PDF