0 Diagnostika a liečba sekundárnej osteoporózy - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Diagnostika a liečba sekundárnej osteoporózy

MUDr. Emöke Šteňová, PhD., MUDr. Boris Šteňo, PhD., MUDr. Róbert Brnka

Súč Klin Pr 2008; 2: 46–51

Súhrn

Primárna postmenopauzálna a senilná osteoporóza je najčastejším metabolickým ochorením kostí. U časti pacientov však môžeme identifikovať sekundárnu príčinu osteoporózy, ktorá je nezávislá od estrogénového deficitu a veku a vedie k vzniku alebo progresii preexistujúcej nízkej hustoty kosti. Cieľom tohto prehľadu je upozorniť na najčastejšie faktory sekundárnej osteoporózy a zostaviť algoritmus vyšetrení v diferenciálno-diagnostickom procese už dokázanej nízkej hustoty kosti. Pre rozdielne patofyziologické mechanizmy je medikamentózna intervencia sekundárnej osteoporózy často odlišná od všeobecných zásad liečby primárnej osteoporózy.

Kľúčové slová

sekundárna osteoporóza – kostný obrat – denzitometria

Diagnosis and treatment of secondary osteoporosis.

Summary

Primary osteoporosis associated with menopause and ageing is by far the most frequent metabolic bone disease. However, there are many patients with secondary osteoporosis due to identifiable causal factors which determine the progression of bone changes and are independent of age and estrogen deficiency. The aim of this review is to summarize the most frequent factors of secondary osteoporosis and propose an algorithm of the most useful tests in differential diagnosis of osteoporosis. Due to different pathophysiological mechanisms, the medication used in secondary osteoporosis often differs from that which is generally used in primary osteoporosis.

Keywords

secondary osteoporosis – bone turnover – densitometryČlánok v plnom znení vo formáte PDF