0 Stratifikácia pacientov s akútnym infarktom myokardu z hľadiska zníženia rizika náhlej srdcovej smrti - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Stratifikácia pacientov s akútnym infarktom myokardu z hľadiska zníženia rizika náhlej srdcovej smrti

prof. MUDr. Ján Murín, CSc., MUDr. Jana Bajcsyová

Súč Klin Pr 2008; 1: 17–20
 

Súhrn

Akútny infarkt myokardu je stále veľkým problémom zdravotníctva. Mnoho pacientov, hlavne v prvých hodinách ochorenia, utrpí náhlu srdcovú smrť. Autori predkladajú rozbor príčin náhlej srdcovej smrti v priebehu akútneho infarktu: a) arytmie z elektrickej nestability, b) arytmie sprevádzajúce zlyhávanie srdca a c) bradyarytmie. Taktiež rozoberajú patofyziológiu týchto arytmií vedúcich k náhlej srdcovej smrti. Nakoniec rozoberajú princípy liečebného prístupu.

Kľúčové slová

akútny infarkt myokardu – arytmie – náhla srdcová smrť

Stratification of patients with acute myocardial infarction from the viewpoint of sudden cardiac death risk reduction

Summary

Acute myocardial infarction continues to be a major issue for health care. Many patients, primarily during the first hours after infarction, die of sudden cardiac death. The authors present an analysis of the causes of sudden cardiac death during acute myocardial infarction: a) arrhythmias due to electrical instability, b) arrhythmias accompanying heart failure, and c) bradyarrhythmias. They also analyse the pathophysiology of the arrhythmias causing sudden cardiac death. Finally, they deal with treatment approach principles.

Keywords

acute myocardial infarction – arrhythmias – sudden cardiac death


Článok v plnom znení vo formáte PDF