0 Novinky v primárnej prevencii portálnej hypertenzie - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Novinky v primárnej prevencii portálnej hypertenzie

doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.

Súč Klin Pr 2008; 1: 50–54

Súhrn

Práca zdôrazňuje nové aspekty primárnej prevencie portálnej hypertenzie v nadväznosti na medzinárodný konsenzus Baveno IV. (2005) a Metodický list racionálnej farmakoterapie „Liečba a prevencia krvácania pri portálnej hypertenzii“ (január 2008). Primárna prevencia portálnej hypertenzie označuje súhrn opatrení vykonaných pred prvým pažerákovým krvácaním. Liekom prvej voľby u pacientov s veľkými varixami sú neselektívne betablokátory (nBB). Z neselektívnych betablokátorov je u nás dostupný karvedilol, pri ktorom sa okrem redukcie portálneho tlaku zistilo aj ovplyvnenie markerov endoteliálnej dysfunkcie a pozitívny metabolický profil. Výhodou karvedilolu je väčší beta-blokujúci účinok u pacientov s pokročilejším ochorením pečene. Pri kontraindikácii alebo intolerancii nBB je indikovaná ligácia. Monoterapia nitrátmi nie je indikovaná u pacientov s kontraindikáciou alebo intoleranciou nBB. Endoskopická skleroterapia, TIPS a chirurgické skraty nie sú v primárnej prevencii PH indikované.

 

Kľúčové slová

prevencia – portálna hypertenzia – neselektívny betablokátor – ligácia

New developments in primary prevention of portal hypertension

Summary

The study points out some new aspects of primary prevention of portal hypertension as a follow up to the Baveno IV consensus workshop (2005) and the Guidelines for rational pharmacotherapy “Treatment and prevention of bleeding in portal hypertension“ (January 2008). Primary prevention of portal hypertension is the sum of measures adopted before the first esophageal bleeding. The first-choice drug for patients with big esophageal varices are non-selective beta-blockers (nBB). Carvedilol is the non-selective beta-blocker available in Slovakia; it was observed to have an influence on endothelial dysfunction markers and a positive metabolic profile, in addition to reducing portal pressure. The advantage of carvedilol is a greater beta-blocking effect in patients with a more advanced liver disease. Ligation is indicated in case of nBB contraindication or intolerance. Nitrate monotherapy is not indicated in patients with nBB contraindication or intolerance. Endoscopic sclerotherapy, TIPS and surgery short-circuits are not indicated in primary PH prevention.

Keywords

prevention – portal hypertension – non-selective beta-blocker – ligation
Článok v plnom znení vo formáte PDF