0 Nežiaduce účinky a interakcie antibakteriálnych liečiv - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Nežiaduce účinky a interakcie antibakteriálnych liečiv

doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD., MUDr. Lýdia Božeková, CSc., doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.

Súč Klin Pr 2008; 1: 9–13

Súhrn

Hoci antibiotiká sú považované za relatívne dobre tolerované liečivá, viaceré z nich môžu spôsobiť vážne poškodenie ľudského organizmu. Cieľom predkladaného článku bolo zhrnutie možných prejavov toxicity antibiotík. Relatívne najmenej rizikové sú β-laktámové antibiotiká. Mnohé nežiaduce účinky, predovšetkým dávkovo závislé, sú preventabilné pri zohľadnení rizikových faktorov pacienta, akými sú vek, funkčná kapacita eliminačných orgánov (obličky, pečeň), pridružené ochorenia, súčasne užívané lieky. Autori poukazujú na klinicky významné liekové interakcie antibiotík, ktorých riziko je treba zohľadniť najmä u polymorbídnych pacientov s polyfarmáciou. Na príklade analýzy konkrétneho súboru 303 starších hospitalizovaných pacientov autori demonštrujú výskyt nežiaducich účinkov antibiotík v podmienkach klinickej praxe.

Kľúčové slová

antibiotiká – toxicita – rizikové faktory pacientov – prevencia

Adverse effects and interactions of antibacterial agents

Summary

Although antibiotics are considered a relatively well-tolerated class of drugs, some of them may cause serious damage to the human body. The purpose of the article is to summarise the potential manifestations of antibiotic toxicity. Beta-lactam antibiotics are the relatively least dangerous group. Many of adverse effects, especially the dosedependent ones, are preventable if the risk factors are taken into consideration, such as the patient's age, the eliminating organ (kidney, liver) functional capacity, associated diseases and concomitant administration of other drugs. The authors also point out clinically important drug interactions of antibiotics, the risk of which should be considered especially in polymorbid patients using multiple medications. Using an example of a specific group of 303 elderly hospitalised patients, the authors demonstrate the frequency of adverse drug reactions in the conditions of clinical practice.

Keywords

antibiotics – toxicity – risk factors of patients – prevention


Článok v plnom znení vo formáte PDF