0 Monoartikulárna artritída - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Monoartikulárna artritída

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., prof. MUDr. František Mateička, CSc., RNDr. Ondrej Greguška, PhD., MUDr. František Máliš, CSc.

Súč Klin Pr 2008; 1: 30–42

Súhrn

V článku sa uvádza klinická, rádiologická, biochemická a imunologická charakteristika monoartikulárnej artritídy. Pri diagnostike sa využívajú aj zobrazovacie techniky. Snahou je správne nozograficky ohraničiť veľkú skupinu reumatických chorôb s monoartikulárnymi prejavmi. Osobitný zreteľ sa dáva na diagnostiku infekčných metabolických systémových monoartikulárnych artritíd, ako aj geneticky viazaných monoartritíd, napokon aj traumatických. V článku sa vyzdvihuje závažný problém diagnostiky a liečby monoartritíd, pričom sa vyzdvihujú aj rizikové faktory pri monoartikulárnej artritíde septického pôvodu. Uvádzajú sa aj základy terapeutických postupov pri monoartikulárnych artritídach.

Kľúčové slová

monoartikulárna artritída – klinický charakter – diferenciálna diagnostika a liečba – monoartikulárne artritídy (septické, metabolické, systémové, geneticky viazané, pri degeneratívnych chorobách, traumatické a iné) – terapeutické prístupy pri monoartikulárnych artritídach

Monoarticular arthritis

Summary

The article deals with clinical, radiological, biochemical and immunological characteristics of monoarticular arthritis. Its diagnosis also involves imaging methods. The objective of the article is to delimit nosographically a large group of rheumatic diseases with monoarticular symptoms. Special focus is on the diagnosis of infectious metabolic systemic monoarticular arthritis, genetically conditioned monoarthritis, as well as on traumatic arthritis. The article points out the serious issue of diagnosis and treatment of monoarthritis, underscoring the risk factors in septic monoarticular arthritis. Also included are the basics of therapeutic proce-
dures in monoarticular arthritis.

Keywords

monoarticular arthritis – clinical characteristics – differential diagnosis and treatment – monoarticular arthritis (septic, metabolic, systemic, genetically conditioned, in degenerative diseases, traumatic, others) – therapeutic approaches in monoarticular arthritis

Článok v plnom znení vo formáte PDF