0 Inkontinencia moču u mužov - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Inkontinencia moču u mužov

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Súč Klin Pr 2008; 1: 43–48

Súhrn

Autor sa v tomto článku formou súhrnného prehľadu zameriava na urgentnú a stresovú inkontinenciu moču (UUI – urge urinary incontinence a SUI – stress urinary incontinence) u dospelej mužskej populácie. Podaný stručný prehľad epidemiológie, pravdepodobnej etiológie a patofyziológie, diagnostiky a liečby úniku moču u mužov. Prevalencia inkontinencie moču (UI – urinary incontinence) je nižšia u mužov v porovnaní so ženami (pomer 1 : 2), incidencia UI sa signifikantne zvyšuje s pribúdajúcim vekom. Prevalencia SUI u mužov je asi 3 % a prevalencia UUI približne 4 %. UI u mužov temer vždy predstavuje multifaktoriálny problém. Pri prvom kontakte s mužom postihnutým UI je potrebné urobiť základné diagnostické testy (anamnéza, zhodnotenie príznakov, mikčný denník v kombinácii s dotazníkmi, fyzikálne vyšetrenie – vrátane digitálneho rektálneho vyšetrenia, vyšetrenie moču/krvi, stanovenie postmikčného reziduálneho moču, uroflowmetria a pod.). Ďalšie vyšetrenia (cystouretroskopia, rtg zobrazovacie metódy, urodynamické testy a pod.) sú indikované najmä vtedy, ak presná diagnóza UI nebola stanovená (napr. pri neurogénnom močovom mechúre a pod.) alebo ak efekt liečby nie je dostatočný. Podaný prehľad liečebných možností u dospelých mužov s UI. Nové technológie (napr. slingové materiály, umelé zvierače a pod.) potrebujú byť zhodnotené v dlhodobých, randomizovaných štúdiách na väčšom počte dospelých mužských pacientov s inkontinenciou moču.

Kľúčové slová

inkontinencia moču – dospelý muž – epidemiológia – diagnostika – liečba

Urinary incontinence in men

Summary

The article provides a summary review of urge urinary incontinence (UUI) and stress urinary incontinence (SUI) in adult male population. An overview is given of epidemiology, probable etiology and pathophysiology, diagnosing and treatment of urinary incontinence in men. The prevalence of urinary incontinence is lower in men than in women (the proportion is 1 : 2), and the incidence of UI significantly increases with age. The prevalence of SUI is approximately 3 % and the prevalence of UUI is approximately 3 % in men. Male UI is of multifactorial etiology in most cases. At first contact with a man suffering from UI, a basic diagnostic tests should be done (assessment of the patient's history and symptoms, a frequency-volume chart with special questionnaires, physical examination including digital rectal examination, urinalysis, blood analysis, post void residual urine, uroflowmetry, etc.). Additional tests (cystouretroscopy, imaging, urodynamic tests, etc.) are indicated if the cause of UI has not been diagnosed (e.g. in case of neuropathic bladder, etc.), or if the initial treatment has failed. An overview of treatment options for adult men with UI is provided. New technologies (e.g. sling materials, artificial urinary sphincter etc.) require evaluation in long-term randomised trials on a larger sample of adult male patients with urinary incontinence.

Keywords

urinary incontinence – adult male – epidemiology – diagnosis – treatment
 


Článok v plnom znení vo formáte PDF