0 Domáce meranie krvného tlaku - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Domáce meranie krvného tlaku

MUDr. Martina Rakovská, doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Anna Vachulová, PhD.

Súč Klin Pr 2008; 1: 26–29

Súhrn

Ambulantné monitorovanie krvného tlaku predstavuje v súčasnej klinickej praxi cennú a v niektorých prípadoch nenahraditeľnú neinvazívnu vyšetrovaciu metódu. Predstavuje tiež dnešný „zlatý štandard“ v diagnostike arteriálnej hypertenzie. Domáce meranie krvného tlaku sa v širšej miere používa ako doplnok k ambulantnému monitorovaniu krvného tlaku.

Kľúčové slová

arteriálna hypertenzia – diagnostika – monitorovanie krvného tlaku – domáce meranie krvného tlaku

Home blood pressure measurement

Summary

Outpatient blood pressure monitoring is a valuable and in some cases essential non-invasive examination technique in current clinical practice. It also represents the “golden standard” in the diagnosis of hypertension today. Home blood pressure measurement is to a large extent used as a complementary method to the ambulatory blood pressure monitoring.

Keywords

arterial hypertension – diagnosis – blood pressure monitoring – home blood pressure measurement

Článok v plnom znení vo formáte PDF