0 Terapia a prevencia syndrómu diabetickej nohy - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Terapia a prevencia syndrómu diabetickej nohy

R. Plášil, E. Martinka

Súč Klin Pr 2007; 3: 53–56

Súhrn

Terapia syndrómu diabetickej nohy predstavuje multidisciplinárny prístup, zvyčajne je časovo náročná, vyžaduje dobrú komplianciu pacienta. Napriek liečebnému úsiliu stále pomerne vysoké percento diabetických defektov v konečnom dôsledku vyžaduje radikálne chirurgické riešenie vrátane amputácie časti, a v krajnom prípade i celej nohy. Veľké úsilie sa vkladá nielen do skvalitnenia diagnostických a terapeutických postupov, ale najmä do zintenzívnenia preventívnych opatrení vrátane stratifikácie rizika.

Kľúčové slová

syndróm diabetickej nohy – terapia – prevencia – stratifikácia rizika

Therapy and prevention of diabetic foot syndrome

Summary

The treatment of the diabetic foot syndrome requires multi disciplinary approach, it tends to be time consuming and requires good patient compliance. In spite of treatment efforts, a relatively high percentage of diabetic defects continues to result in a radical surgical intervention including amputation of part, or in some extreme cases, of the whole leg. Big effort is made to both improve the quality of diagnostic and treatment procedures and, primarily, to intensify preventative measures including the stratification of risks.

Keywords

diabetic foot syndrome – treatment – prevention – stratification of risks

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF