0 Reumatoidná artritída - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Reumatoidná artritída

prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP

Súč Klin Pr 2007; 3: 20–28

Súhrn

Reumatoidná artritída (RA) je časté, závažné zápalové ochorenie kĺbov, ktoré postihuje všetky vekové skupiny s maximálnym výskytom u mladých ĺudí a premenopauzálnych žien. Ochorenie má multifaktorové príčiny vrátane určitej genetickej predispozície a je preň charakteristický chronický zápal, ktorý je iniciovaný a udržiavaný autoimunitnými mechanizmami. Priebeh RA je veľmi variabilný. Akútne exacerbácie môžu vystriedať remisie. Celkovo je však priebeh progresívny a často vedie k invalidite. Ochorenie taktiež skracuje život až o 10 rokov.

Kľúčové slová

reumatoidná artritída – etiopatogenéza – patologická anatómia – klinický obraz – klasifikačné kritéria – laboratórne nálezy pre reumatoidnú artritídu – liečba reumatoidnej artritídy

Rheumatoid arthritis

Summary

 Rheumatoid arthritis (RA) is a frequent serious inflammatory disease of joints affecting all age groups, with the maximum occurrence in young people and premenopausal women. The causes of the disease are multifactorial, including certain genetic predisposition, and it is characterised by chronic inflammation provoked and sustained by autoimmune mechanisms. The course of RA is highly variable. Acute exacerbations may alternate with remissions. On the whole, however, the course of the disease is progressive and often results in disability. The disease may also shorten the patient's life for as many as 10 years.

Key words

rheumatoid arthritis – etiopathogenesis – pathologic anatomy – clinical picture – classification criteria – laboratory findings for rheumatoid arthritis – treatment of rheumatoid arthritis
 

Článok v plnom znení vo formáte PDF