0 Portálna hypertenzia: z pohľadu Baveno IV (základné pojmy) - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Portálna hypertenzia: z pohľadu Baveno IV (základné pojmy)

doc. MUDr. Mária Szántová, PhD.

Súč Klin Pr 2007; 3: 44–47

Súhrn

Zhrnutie základných pojmov, ktoré priniesla konferencia v Bavene v problematike portálnej hypertenzie. Rozdelenie portálnej hypertenzie na cirhotickú a necirhotickú. Definícia kľúčových udalostí – akútne varikózne krvácanie, zlyhanie kontroly krvácania (netransfúzne a transfúzne kritériá – ABRI index). Nová cieľová hodnota hematokritu klesla na 24 %, hemoglobínu na 80 g/l. Vysvetlenie pojmov predprimárna, primárna a sekundárna profylaxia. Kompenzovaná a dekompenzovaná cirhóza a nový prediktívny model portálnej hypertenzie. Znovuobjavenie významu merania hepatovenózneho gradientu.

Kľúčové slová

portálna hypertenzia – prevencia – definícia kľúčových udalostí – zlyhanie kontroly krvácania

Portal hypertension: from Baveno IV viewpoint (basic concepts)

Summary

A summary of basic nomenclature in portal hypertension given by Baveno IV Consensus. Division of portal hypertension in cirrhotic and noncirrhotic. Definition of key events – acute variceal bleeding, failure to control bleeding (non-transfusion and transfusion-related criteria – ABRI index). New transfusion target shoud be a hematocrit of 24 % and hemoglobin of 80 g/l. Explanation of pre-primary, primary and secondary prophylaxis. Compensated and decompensated cirrhosis and new predictive model of portal hypertension. Rediscovery of importance of hepatovenous gradient measuring.

Keywords

portal hypertension – prevention – definition of key events – failure to control bleeding

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF