0 Nežiaduce účinky liekov - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Nežiaduce účinky liekov

prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc.

Súč Klin Pr 2007; 3: 4–7

Súhrn

Nežiaduci účinok lieku (NÚL) môže spôsobiť liek samotný alebo jeho interakcia s inými liekmi. NÚL vzniká častejšie pri orgánových poruchách (porucha biotransformácie lieku pri hepatopatii alebo exkrécie pri obličkových chorobách). Čím menej liekov pacient užíva, tým menej NÚL sa vyskytuje. Liečba následkov NÚL je spojená s vysokými finančnými nákladmi. Ak sa objaví v priebehu liečby nový symptóm, je takmer isté, že ho vyvolal indikovaný liek. Pacient by mal byť o možnosti vážnejších NÚL vopred informovaný. Riziko NÚL je akceptabilné , ak je diagnóza správna a choroba vážna. Z forenzného hľadiska je dôležité hlásiť každú vážnu reakciu na liek do národného centra pre monitorovanie NÚL.

Kľúčové slová

nežiaduce účinky liekov – farmakokinetika – interakcie – liečba

Aadverse drug reactions

Summary

Aadverse drug reactions (ADRs) may be related to a drug or to the interaction of different drugs. ADRs are usually related to organ disorders (impaired biotransformation of the drug in the case of hepatopathy or impaired excretion of the drug in the case of kidney disorders). The smaller the amount of drugs taken by a patient, the lower the occurrence of ADRs. Treatment of ADRs involves high financial costs. If you encounter a new symptom after starting a therapy, you can be almost sure that it is iatrogenic. The patient should be informed about possible ADRs prior to treatment. The risk of ADRs is acceptable when the diagnosis is correct and the disease serious. It is very important from the forensic point of view that every serious ADR be announced to the national ADR monitoring centre.

Keywords

adverse drug reactions – pharmacokinetics – interactions – therapy
 

Článok v plnom znení vo formáte PDF