0 Nefroprotektívna liečba artériovej hypertenzie u pacientov s chronickým ochorením obličiek - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Nefroprotektívna liečba artériovej hypertenzie u pacientov s chronickým ochorením obličiek

MUDr. Juraj Šváč PhD.

Súč Klin Pr 2007; 3: 49–52

Súhrn

Chronické ochorenia obličiek (ChOO) sú často sprevádzané artériovou hypertenziu. Obličky pri tom predstavujú jeden z orgánov, ktorý hypertenzia poškodzuje. Adekvátnou kontrolou artériovej hypertenzie pri tom priaznivo ovplyvňujeme nielen renálnu, ale aj kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu, nakoľko ChOO je jej samostatným nezávislým rizikovým faktorom. Pri terapii hypertonického pacienta je dôležitý výber takých liečebných postupov, ktoré sú dokázateľne schopné zabrániť vzniku, zastaviť, resp. spomaliť progresiu ChOO.

Kľúčové slová

artériová hypertenzia – chronické ochorenie obličiek – renín – angiotensín – aldosterón – ACEI - ARB – ß blokátory

Nephroprotective treatment of arterial hypertension in patients with chronic kidney disease

Summary

Chronic kidney diseases (CKD) are often accompanied by essential hypertension. The kidneys are one of the target organs for hypertension. Correct treatment and control of hypertensive patients reduces renal and cardiovascular morbidity and mortality. In the treatment of a hypertonic patient, a therapeutic approach should be chosen which is able to prevent or slow down the progression of the CKD, also because CKD is an independent risk factor of cardiovascular morbidity and mortality.

Keywords

arterial hypertension – chronic kidney disease – rennin – angiotensin – aldosteron – ACEI – ARB – ß blockers
 

Článok v plnom znení vo formáte PDF