0 Miesto betahistínu v liečbe vaskulárneho vertiga - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Miesto betahistínu v liečbe vaskulárneho vertiga

MUDr. Dušan Kanát, PhD., doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD,. MUDr. Ján Kothaj

Súč Klin Pr 2007; 3: 8–13

Súhrn

Závrat je multisenzorický syndróm rôznorodej etiológie. Periférny vestibulárny syndróm vzniká pri postihnutí labyrintu a vestibulárneho nervu, centrálny sa vyskytuje pri léziách mozgového kmeňa, najmä vaskulárnych ischemických príhodách vo vertebrobazilárnom riečisku. Existuje veľký počet dobre opísaných kmeňových syndrómov. Pri vačšine dochádza k ischémii v povodí bazilárnej alebo vertebrálnej artérie. Závrat tu býva častý a skorý príznak. Poruchy sluchu sú oveľa zriedkavejšie. Pri liečebných postupoch je najúspešnejšia kauzálna terapia. Ak sa nepodarí stanoviť etiológiu, sme odkázaní na symptomatickú liečbu. Zavedenie betahistínu do profylaktickej liečby vertiginóznych syndrómov prinieslo pacientom podstatné zlepšenie kvality života.

Kľúčové slová

závrat – nystagmus – vestibulárny syndróm – kmeňové cievne príhody – betahistín

The position of betahistine in the treatment of vascular vertigo

Summary

Vertigo is a multisensorial syndrome of varied etiology. The peripheral vascular syndrome is a result of the affection of the labyrinth and the vestibular nerve, the central syndrome occurs in brain trunk lesions, especially in vascular ischemic events in the vertebrobasilary system. There are a large number of well described trunk syndromes. In most of them, ischemia occurs in the system of the basilar or vertebral artery. Vertigo is a frequent and early symptom in this case. Hearing disorders are much less frequent. Causal therapy appears to be the most successful approach to treatment. If the etiology is unknown, we cannot but rely on symptomatic treatment. The introduction of betahistine in prophylactic treatment of vertigo syndromes has brought substantial improvement in the quality of life of patients.

Keywords

vertigo – nystagmus – vestibular syndrome – trunk arterial events – betahistine

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF