0 Erektilná dysfunkcia - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Erektilná dysfunkcia

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Súč Klin Pr 2007; 3: 29–34

Súhrn

V poslednom desaťročí sa významne zlepšili naše poznatky v oblasti erektilnej dysfunkcie (ED). Epidemiologické štúdie dávajú presnejší pohľad na skutočnú prevalenciu a incidenciu mužskej ED v populácii a viac vieme aj o jej rizikových faktoroch. ED je významný medicínsky problém – v súčasnosti postihuje približne 150 miliónov mužov na celom svete. ED znižuje kvalitu života muža a aj jeho sexuálneho partnera a môže byť považovaná za klinickú manifestáciu cievneho ochorenia penilnej cirkulácie, podobne ako je angína pektoris typickou manifestáciou postihnutia koronárnych ciev srdca. Diagnostika i liečba mužov s poruchami erekcie sa riadi bežnými pravidlami, ktoré odporúčajú smernice ako Európskej, tak i Americkej urologickej spoločnosti. Intenzívna výskumná činnosť na tomto poli ponúkla prevratnú medikamentóznu liečbu ED a očakávame ďalšie nové (najmä neinvazívne) liečebné postupy, ktoré by mali nájsť uplatnenie v najbližších rokoch v bežnej urologickej praxi. Lekári (najmä praktickí) by sa mali aktívnejšie, systematickejšie venovať vyhľadávaniu nielen pacientov s poruchami erekcie, ale aj tých, ktorí majú zvýšené riziko vzniku ED.

Kľúčové slová

erektilná dysfunkcia – epidemiológia – rizikové faktory – patofyziológia – diagnostika – liečba

Erectile dysfunction

Summary

Our knowledge of erectile dysfunction (ED) has greatly improved over the last decade. Epidemiological studies allow for better understanding of the actual prevalence and incidence of ED in men, and also the associated risk factors are better known today. ED is an important medical problem - it is currently estimated to affect some 150 million men worldwide. ED reduces the quality of life of the affected man and his sexual partner and can be viewed as the clinical manifestation of a vascular disease attacking penile circulation, the same way as angina pectoris is the typical manifestation of a vascular disorder affecting coronary circulation. Diagnosing and therapy of ED are guided by current rules recommended in the guidelines of both the European Association of Urology (EAU) and the American Urological Association (AUA). Intense research in this field has been producing revolutionary drug therapies for ED, with additional (mainly non-invasive) new therapies being expected to receive regulatory approval for current urological practice in the coming years. Physicians (especially general practitioners) should systematically look for ED in any male (in particular in men with higher risk of developing ED).

Keywords

erectile dysfunction – epidemiology – risk factors – pathophysiology – diagnosis – treatment

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF