0 Diagnostika chronického abúzu alkoholu – význam CDT transferínu - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Diagnostika chronického abúzu alkoholu – význam CDT transferínu

MUDr. Katarína Martiaková, prof. MUDr. Peter Galajda, CSc., prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc.
 

Súč Klin Pr 2007; 3: 14–17

Súhrn

Tradičnými markermi chronického abúzu alkoholu sú membránovo viazaný pečeňový enzým gamaglutamyltransferáza (GMT) a stredný objem erytrocytov (MCV). V ostatnom období sa za marker chronickej alkoholovej konzumácie s najvyššou diagnostickou validitou považuje karbohydrát-deficientný transferín (CDT). CDT je súhrnný názov pre transferínové izoformy, ktorým v rôznej miere chýbajú zvyšky kyseliny sialovej. Prvýkrát ho identifikovali v roku 1976 tiež aj ako štandardnú súčasť mozgovomiechového moku. Zvýšenie sérovej koncentrácie CDT zapríčiní denná spotreba 60 gramov etanolu počas minimálne 1 – 2 týždňov. Referenčná hodnota CDT samozrejme závisí od použitej diagnostickej metódy. Biologický polčas života CDT je približne 14 dní. K normalizácii hladiny CDT dochádza v priebehu 2 – 5 týždňov abstinencie.

Kľúčové slová

chronický abúzus alkoholu – markery abúzu alkoholu – karbohydrát – deficientný transferín (CDT)

Diagnosis of chronic alcohol abuse – the significance of CDT transferin

Summary

The traditional markers of chronic alcohol abuse are the membrane-bound liver enzyme gamma-glutamyltransferase (GMT) and the mean corpuscular volume of red cells (MCV). Recently, carbohydrate-deficient transferrin (CDT) has been regarded as a new marker for chronic alcohol consumption with the greatest diagnostic value. CDT is a collective term referring to the isoforms of transferrin, which are deficient in sialic acid residues. It was first reported in 1976 also as a standard component of cerebrospinal fluid. Daily consumption of 60 grams of ethanol for a minimum of 1 - 2 weeks causes an increase in the serum CDT concentration. The reference value of the CDT depends on the used diagnostic method. The biological half-life of CDT is approximately 14 days. Abstinence following alcohol abuse will reduce the serum concentration of CDT to normal levels within 2 - 5 weeks.

Keywords

chronic alcohol abuse – markers of alcohol abuse – carbohydrate – deficient-transferrin (CDT)

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF