0 Systémový lupus erytematózus - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Systémový lupus erytematózus

J. Rovenský, S. Blažíčková, J. Lukáč

Súč Klin Pr 2007; 1: 52–56

Súhrn

Systémový lupus erythematósus je autoimunitné ochorenie, ktorého príčina nie je známa. Postihuje takmer všetky vnútorné orgány hlavne kožu, sliznice, kĺby, obličky, mozog, serózne blany, pľúca, srdce a niekedy i zažívací trakt. Orgány sú postihnhuté buď jednotlivo, alebo v kombinácii. Postihnutie obličiek a centrálneho nervového systému je potrebné považovať za významné činitele ovplyvňujúce chorobnosť a úmrtnosť pri ochorení. Na chorobnosti a úmrtnosti sa môže podielať poškodenie tkaniva základným ochorením, ale aj iatrogenným poškodením v priebehu terapie. V článku sa vysvetľuje komplexná patogenéza systémového lupus erythematosus, diagnostické kritéria pre správne nozografické ohraničenie choroby a napokon liečba, ktorá by mala byť komplexná a individuálna zodpovedajúca závažnosti a aktivite. Liečba musí byť vždy dlhodobá, založená na pravidelnom monitorovaní aktivity choroby, nežiaducich účinkov liekov, prevencii relapsov a liečbe prípadných orgánových prejavov.

Kľúčové slová

systémový lupus erytematózus – klinické príznaky – etiológia – diagnostické kritéria – patogenéza – liečba

Systemic lupus erythematosus

Summary

Systemic lupus erythematosus is an autoimmune disease of unknown etiology. The disease affects almost all internal organs, primarily the skin, mucous tissues, joints, kidneys, brain, epicardia, lungs, heart and sometimes also the gastrointestinal tract. The organs are affected individually or in combination. Affection of the kidneys and of the central nervous system should be considered significant factors influencing morbidity and mortality associated with the disease. Tissue damage caused by the underlying disease as well as iatrogenous damage in the course of therapy can have a share in the morbidity and mortality figures. The article explains comprehensive pathogenesis of systemic lupus erythematosus, the diagnostic criteria for correct nosographic delimitation of the disease and the treatment which should be comprehensive and individual, corresponding to the severity and activity of the disease. Treatment must always be long-term, based on systematic monitoring of the activity of the disease, of medication adverse effects, of recurrence prevention, and on treatment of eventual organ manifestations.

Keywords

systemic lupus erythematosus – clinical symptoms – etiology – diagnostic criteria

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF