0 Možnosti liečby hypertenzie a postavenie kombinovanej antihypertenzívnej liečby - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Možnosti liečby hypertenzie a postavenie kombinovanej antihypertenzívnej liečby

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

Súč Klin Pr 2007; 2: 5–8

Súhrn

Hypertenzia predstavuje najzávažnejší rizikový faktor kardiovaskulárnej morbidity a mortality. Efektívna a uspokojivá kontrola krvného tlaku všade vo svete napriek liečbe nepresahuje jednu tretinu pacientov s hypertenziou. Stále nedocenenými ostávajú nefarmakologické prístupy liečby. V súčasnosti väčšina pacientov okrem spomenutej zmeny v životnom štýle bude vyžadovať kombinovanú farmakologickú liečbu. Tohoročné nedávne odporúčania ESC/ESH priniesli celkový návod na jej vedenie.

Kľúčové slová

hypertenzia – nefarmakologická liečba – kombinovaná farmakoterapia

The options for treatment of hypertension and the role of combination anti-hypertensive therapy

Summary

Hypertension represents the most important risk factor for the cardiovascular morbidity and mortality. Despite therapy, effective and satisfactory blood pressure control does not exceed one third of hypertensive patients worldwide. Non-pharmacologic approach to treatment is still underestimated. Most patients will need combined pharmacological treatment today in addition to the necessary change in life-style. ESC/ESH guidelines issued this year provide overall instructions for such therapy.

Keywords

hypertension – non-pharmacologic treatment – combined pharmacotherapyČlánok v plnom znení vo formáte PDF