0 Epidemiológia, etiopatogenéza a diagnostika syndrómu diabetickej nohy - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Epidemiológia, etiopatogenéza a diagnostika syndrómu diabetickej nohy

R. Plášil, E. Martinka

Súč Klin Pr 2007; 2: 37–40

Súhrn

Syndróm diabetickej nohy je výsledkom viacerých etiologických faktorov, ktoré sa v jednotlivých prípadoch podieľajú na jeho vzniku rôznou mierou, pričom väčšinou dominuje diabetická polyneuropatia. V rámci diagnostického procesu príčin diabetických defektov v oblasti nohy je potrebná interdisciplinárna spolupráca, ktorú by mal koordinovať a riadiť diabetológ. Pravidelným sledovaním rizikových faktorov, systémovou edukáciou a vhodnou obuvou sme schopní významne znížiť výskyt syndrómu diabetickej nohy.

Kľúčové slová

syndróm diabetickej nohy – rizikové faktory – diabetická polyneuropatia – klasifikácia – diagnostika

Epidemiology, ethiopatogenesis and diagnosing the diabetic foot syndrome

Summary

The diabetic foot syndrome is a result of several etiologic factors, each of which has a different share in its occurrence, with diabetic neuropathy playing a predominant role. Interdisciplinary cooperation coordinated by a diabetologist is necessary to perform differential diagnosis of the causes of diabetic defects affecting the region of foot. Monitoring risk factors on a regular basis, systematic patient education and suitable footwear can dramatically reduce the incidence of the diabetic foot syndrome.

Keywords

diabetic foot syndrome – risk factors – diabetic polyneuropathy – classification – diagnosing

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF