0 Betablokátory – nosný pilier liečby srdcového zlyhania - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Betablokátory – nosný pilier liečby srdcového zlyhania

doc. MUDr. Eva Goncalvesová, CSc.

Súč Klin Pr 2007; 2: 33–36

Súhrn

Srdcové zlyhávanie (SZ) je syndróm s narastajúcou prevalenciou a stále vysokou morbiditou a mortalitou. Betablokátory sú jedným zo základných kameňov liečby SZ. Početné klinické skúšky potvrdili, že karvedilol, metoprolol sukcinát, bisoprolol a nevibolol znižujú celkovú mortalitu, mortalitu pre pregredujúce SZ, náhlu srdcovú smrť a potrebu hospitalizácie pre SZ. Sú indikované u všetkých pacientov so SZ na podklade systolickej dysfunkcie ĽK, pokiaľ nie je prítomná absolútna kontraindikácia. Karvedilol pre svoje výnimočné farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti je zvlášť vhodný u chorých so súčasnou renálnou insuficienciou, diabetom a okluzívnym ochorením periférnych tepien.

Kľúčové slová

srdcové zlyhávanie – betablokátory – karvedilol

Beta blockers – the cornerstone of heart failure treatment

Summary

Heart failure (HF) is a condition with a growing prevalence. Despite advances in its treatment, mortality and morbidity are still high. Beta blockers are among the cornerstones of pharmacologic treatment of the syndrome. Numbers of the clinical trials have confirmed that carvedilol, metoprolol succinate, bisoprolol and nevibolol reduce total mortality, mortality for heart failure, sudden cardiac death and hospitalization for heart failure. Beta blockers are indicated in a wide spectrum of cases of heart failure based on systolic left ventricular dysfunction, unless absolute contraindication is presented. Carvedilol for its unique pharmacodynamic and pharmacokinetic features is preferred in patients with concomitant renal insufficiency, diabetes and peripheral artery occlusive disease.

Key words

heart failure – beta blockers – carvedilol

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF