0 Aký je náš pacient s metabolickým syndrómom a čo ho charakterizuje? - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Aký je náš pacient s metabolickým syndrómom a čo ho charakterizuje?

MUDr. Ľubomíra Fábryová

Súč Klin Pr 2007; 2: 15–24

Súhrn

Metabolický syndróm je fenoménom modernej spoločnosti a predstavuje súčasný výskyt lipidových a nelipidových kardiovaskulárnych – kardiometabolických rizikových faktorov, ktoré významnou mierou zvyšujú riziko ako KV ochorení, tak aj rozvoja diabetu mellitu 2. typu. Epidémia (v niektorých častiach sveta až pandémia) obezity, z ktorej vyplýva aj epidémia metabolického syndrómu a DM 2. typu, sa v súčasnosti stáva hlavným verejným zdravotníckym problémom. V prvej časti článku je uvedená stručná charakteristika problému metabolického syndrómu (v slovenskej odbornej literatúre sú k dispozícii podrobnejšie články venované tejto problematike), druhá časť je venovaná kazuistikám (verím, že pomôžu v rozhodovacom postupe) a tretia časť sa bude zaoberať odporúčaniami vyplývajúcimi zo skúseností klinickej praxe, ktorými bysme mali „vyzbrojiť“ jedinca – pacienta s metabolickým syndrómom do každodenného života (obr. 1, tab. 3, cit. 20).

Kľúčové slová

metabolický syndróm – viscerálna obezita – aterogénna dyslipidémia – artériová hypertenzia – diabetes mellitus – kazuistiky

What is our metabolic syndrome patient like and what are his characteristics?

Summary

Metabolic syndrome is a modern phenomenon and represents concomitant incidence of lipid and non-lipid cardiovascular – cardiometabolic risk factors which significantly increase the risk of both cardiovascular diseases and type 2 diabetes mellitus. The epidemic (and in some parts of the world even pandemic) of obesity, which results in the epidemic of metabolic syndrome and of type 2 diabetes mellitus, has become the principal issue for public health today. The first part of the article provides a brief characteristic of metabolic syndrome (more detailed articles on the topic are available in relevant literature in Slovak), the second part is dedicated to case studies (which will hopefully prove helpful in the decision making process), and the third part contains recommendations based on clinical practice the individual person – patient with metabolic syndrome should be equipped with in his or her everyday life (fig. 1, tab. 3, ref. 20).

Keywords

metabolic syndrome – visceral obesity – atherogenic dyslipidemia – arterial hypertension – diabetes mellitus – case studies

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF