0 Možnosti použitia ß-blokátorov v liečbe hypertenzie u pacientov s diabetom mellitom 2. typu alebo metabolickým syndrómom - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Možnosti použitia ß-blokátorov v liečbe hypertenzie u pacientov s diabetom mellitom 2. typu alebo metabolickým syndrómom

prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.

Súč Klin Pr 2007; 1: 45–48

Súhrn

Liečba hypertenzie predstavuje základnú súčasť liečby pacientov s diabetom 2. typu, ako aj pacientov s metabolickým syndrómom. Vzhľadom na dokázaný efekt v klinických štúdiách u diabetikov, ako aj na preventívny efekt voči rozvoju diabetu, sú preparáty zo skupiny liekov inhibujúcich systém renín-angiotenzín (RAS) odporúčané ako lieky prvej voľby u pacientov s diabetom. Keďže väčšina z týchto pacientov vyžaduje kombinácie antihypertenzívnej liečby, ako lieky vhodné do kombinácií sa odporúčajú blokátory kalciových kanálov, ß-blokátory (BB) a nízkodávkované tiazidové diuretiká. Pri voľbe BB je vhodné zvážiť efekt týchto liekov na inzulínovú senzitivitu. Kým neselektívne a kardioselektívne BB zhoršujú inzulínovú senzitivitu, BB s vazodilatačným účinkom ako karvedilol alebo celiprolol majú pozitívny, prípadne neutrálny efekt na viaceré prejavy inzulínovej rezistencie. Priame porovnanie karvedilolu s metoprololom ako prídavnej liečby k inhibítoru RAS v štúdii GEMINI ukázalo, že diabetici liečení karvedilolom mali signifikantne lepšiu glykemickú kompenzáciu, nižšie hladiny triacylglycerolov a hodnoty mikroalbuminúrie v porovnaní s diabetikmi liečenými metoprololom. Vzhľadom na tieto vlastnosti sa zdá byť karvedilol vhodným liekom do kombinačnej liečby s inhibítorom RAS nielen u diabetikov 2. typu, ale aj u pacientov s metabolickým syndrómom.

Kľúčové slová

liečba hypertenzie – diabetes mellitus 2. typu – metabolický syndróm

Summary

The treatment of hypertension forms integral part of the treatment of both patients with type 2 diabetes mellitus and with metabolic syndrome. In view of the positive effect on diabetic patients proven in clinical studies, and of the preventive effect with respect to further development of diabetes, the substances from the group of drugs inhibiting the renin-angiotensin system (RAS) are recommended as the first choice drugs in the treatment of diabetic patients. As most of these patients need combined antihypertensive treatment, combining calcium channel blockers, beta-blockers (BB) and thiaside diuretics at low doses is recommended. The effect of the above drugs on insulin sensitivity should be taken into consideration in selecting the appropriate BB. While non-selective and cardioselective BB worsen insulin sensitivity, BB with vasodilating effect, such as carvedilol or celiprolol, have a positive or neutral effect on different manifestations of insulin resistance. Direct comparison of carvedilol with metroprolol as ancillary therapy to the RAS inhibitor in the GEMINI study has shown that the diabetic patients treated with carvedilol had significantly better glycemic compensation, lower triacylglycerol and microalbuminuria levels as compared with diabetic patients treated with metroprolol. In view of the above characteristics, carvedilol appears to be the appropriate drug for combination therapy with a RAS inhibitor not only for type 2 diabetes patients, but also for patients with metabolic syndrome.

Keywords

hypertension treatment – type 2 diabetes mellitus – metabolic syndrome

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF