0 Metabolický syndróm X ako cievna porucha - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Metabolický syndróm X ako cievna porucha

P. Gavorník, A. Dukát, Ľ. Gašpar, A. Uhrinová, T. Pišková, L. Krížová, V. Mihoková

Súč Klin Pr 2007; 1: 52–55
 

Súhrn

Metabolický syndróm X je v súčasnosti definovaný prítomnosťou 10 rizikových faktorov („hyperznakov“): hyperglykémia (diabetes mellitus); hyperinzulinizmus (inzulínová rezistencia); hyperlipoproteinémia - dyslipidémia; hyperhmotnosť (obezita abdominálneho typu); hypertenzia; hyperurikémia a/alebo hyperhomocysteinémia a/alebo hyperinflamácia; hyperkoagulabilita krvi; hyperviskozita a iné nepriaznivé hemoreologické zmeny; hyperaktivita sympatikového nervového systému; hyperandrogenizmus a hirzutizmus u niektorých žien. Predstavuje jeden z najvážnejších problémov medicíny v súčasnosti. Kľúčovým mechanizmom etiopatogenézy metabolického syndrómu je primárna a sekundárna endotelová dysfunkcia, ktorá otvára i uzatvára bludný kruh; začína aj urýchľuje stenotizujúce (obliterujúce) cievne funkčné i štrukturálne chorobné procesy vrátane aterogenézy. Angio-orgánové ischemické syndrómy („ischemické choroby“) ešte viac cievne poruchy prehlbujú a podieľajú sa na veľmi vysokej vaskulárnej morbidite a mortalite vo všetkých krajinách sveta (angiopandémia). Komplexný manažment metabolického syndrómu a podstatné ovplyvnenie jeho výskytu bude zrejme zamestnávať budúce desaťročia všetky zdravotnícke systémy vo všetkých industrializovaných krajinách sveta.

Kľúčové slová

endotelová dysfunkcia – metabolický syndróm X – cievna porucha – cievna choroba – cievne komplikácie
 

Summary

Metabolic syndrome X is currently defined by the presence of ten risk factors (”hypersymptoms“), such as hyperglycaemia (diabetes mellitus), hyperinsulinism (insulin resistance); hyperlipoproteinemia - dyslipidemia; excessive weight (abdominal obesity), hypertension, hyperuricemia and/or hyperhomocysteinemia and/or hyperinflammation, hyperhemocoagulation (thrombophilia), hyperviscosity and other adverse hemorheologic changes, hyperactivity of the sympathetic nervous system, hyperandrogenism and hirsutism in some women. It is one of the most important medical issues today. The key etiopathogenetic mechanism of metabolic syndrome X is primary and secondary endothelial dysfunction which both opens and closes the vicious circle: it triggers off and accelerates the stenotic (obliterating) functional and structural vascular processes, including atherogenesis. Angio-organic ischemic syndromes (”ischemic diseases“) further aggravate the vascular disease and contribute to the high vascular morbidity and mortality in all countries of the world (an “angio-pandemyc”). Comprehensive management of metabolic syndrome X and influencing its prevalence and incidence are likely to become an issue faced by all health care systems in all the industrialised countries of the world.

Keywords

endothelial dysfunction – X metabolic syndrome – vascular disorder – vascular disease – vascular complications


Článok v plnom znení vo formáte PDF