0 Liečba diabetickej polyneuropatie - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Liečba diabetickej polyneuropatie

prof. MUDr. Ľubomír Lisý, DrSc.

Súč Klin Pr 2007; 1: 39–42

Súhrn

Diabetická neuropatia je najčastejšou komplikáciou diabetu. Údaje o jej výskyte sa v literatúre líšia. Závisí to okrem iného aj od použitých diagnostických metód. Pokračujúce bližšie rozpoznávanie patogenetických mechanizmov vedúcich k lézii periférnych nervov sa stáva podkladom pre hľadanie ciest účinnejšieho terapeutického ovplyvnenia. Významnú úlohu v patogenéze diabetickej neuropatie zohráva okrem aktivácie metabolickej polyolovej dráhy tiež tvorba voľných kyslíkových radikálov, produkcia nadmerne glykolyzovaných koncových produktov a autoimunita. Práca podáva aktuálny prehľad patogenetickej, ako aj symptomatickej terapie diabetickej neuropatie, opierajúci sa hlavne o článok Treatment of Diabetic Polyneuropathy - Update 2006, publikovaný v New York Academy of Sciences 2006 [1].

Kľúčové slová

diabetická neuropatia – patogenetická terapia – alfa-lipoová kyselina – neuropatická bolesť

Summary

Diabetic polyneuropathy is the most frequent complication of diabetes. Data on its prevalence varies in literature on the subject. Apart from other factors, it depends on the diagnostic methods used. The growing knowledge of pathogenetic mechanisms resulting in peripheral nerve lesions has become the basis for the discovery of more effective therapeutic intervention. The formation of free oxygen radicals, the production of advanced glycated end-products, and autoimmunity play an important role in the pathogenesis of diabetic neuropathy, in addition to activation of metabolic polyol pathway. The paper provides a current overview of both pathogenetic and symptomatic therapy of diabetic neuropathy primarily based on the article Treatment of Diabetic Polyneuropathy.- Update 2006, published by the New York Academy of Sciences, 2006 [1].

Keywords

diabetic neuropathy – pathogenetic therapy – alpha-lipoic acid – neuropathic pain

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF