0 Epidemiológia hypertenzie a vek - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Epidemiológia hypertenzie a vek

doc. MUDr. Marian Sninčák, CSc.

Súč Klin Pr 2007; 1: 5–13

Súhrn

Tlak krvi je kvantitatívna veličina s normálnou kontinuálnou distribúciou vo všeobecnej populácii a hypertenzia predstavuje klinickú definíciu hornej časti distribučnej krivky. Vzťah medzi vekom a tlakom krvi v rozvinutých krajinách je pozoruhodne konzistentný. Prevalencia narastá vekom a je vyššia u mužov, s výnimkou najstaršej vekovej kategórie nad 65 rokov. Existujú regionálne rozdiely – medzi kontinentmi, európskymi krajinami. Príspevok informuje aj o výsledkoch populačného prieskum hypertenzie a ostatných rizikových faktorov koronárnej aterosklerózy v Slovenskej republike.

Kľúčové slová

tlak krvi a vek – hypertenzia – prevalencia hypertenzie – regionálne rozdiely – populačný prieskum hypertenzie – rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení

Summary

Blood pressure is a quantity value with normal continuous distribution in general population, and hypertension represents the clinical definition of the upper part of the distribution curve. The relation between age and blood pressure in developed countries is remarkably consistent. Prevalence increases with age and is higher in men, with the exception of the oldest age category above 65 years. There are regional differences both between continents and European countires. The paper also provides information on the results of population survey of hypertension and other risk factors for coronary atherosclerosis in Slovakia.

Key words

blood pressure and age – hypertension – prevalence of hypertension – regional differences – population survey of hypertension – risk factors for cardiovascular diseases

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF