0 Depresia u pacientov so srdcovým zlyhávaním často prehliadaná? - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Depresia u pacientov so srdcovým zlyhávaním často prehliadaná?

PhDr. Pavla Nôtová, CSc.

Súč Klin Pr 2007; 30–32

Súhrn

Depresia je závažné ochorenie, vyskytuje sa u viac ako 10 % obyvateľstva. Výskyt depresie u pacientov so srdcovým zlyhávaním je výrazne vyšší (13 %–78 %). Napriek tomu depresia nebýva dostatočne diagnostikovaná a liečená. Pokúsili sme sa upozorniť na niektoré aspekty komplikovaného vzťahu depresie a srdcového zlyhávania (na spoločné patofyziologické mechanizmy). Sformulovali sme základné odporúčania pre prax.

Kľúčové slová

depresia – srdcové zlyhávanie – patofyziologické mechanizmy

Summary

Depression is a serious disease affecting more than 10 % of population. However, the prevalence of depression in heart failure patients is significantly higher (13 % – 78 %). In spite of that, it is often insufficiently diagnosed and treated. The purpose of the author is to bring attention to some of the aspects of the complex relationship between depression and heart failure (common pathophysiological mechanisms). The article provides basic recommendations for practice.

Key words

depression – heart failure – pathophysiological mechanisms

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF