0 Colitis ulcerosa - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Colitis ulcerosa

prof. MUDr. Ivan Ďuriš, DrSc.

Súč Klin Pr 2007; 1: 34–38
 

Súhrn

Napriek veľkému množstvu liekov, ktoré máme k dispozícii na liečbu ulceróznej kolitídy ostáva taktika jej liečby veľkým problémom. Ulcerózna kolitída si vyžaduje individuálny prístup v závislosti od veku, závažnosti a rozsahu postihnutia hrubého čreva. Na liečbu by sme mali využívať postupne sulfasalazín, 5-aminosalicylovú kyselinu, kortikosteroidy, azathioprin, 6-mercaptopurín, cyclosporín a anti-TNF protilátky (infliximab) a probiotiká. Chirurgický výkon je rezervovaný pre vážne septické komplikácie a akútnu, liečebne nezvládnutú dilatáciu - megacolon.

Kľúčové slová

colitis ulcerosa – farmakoterapia – probiotiká

Summary

Despite an extensive armamentarium of drugs available for the treatment of ulcerative colitis, treatment strategy remains a major issue. Ulcerative colitis requires individual approach based on the patient's age, the gravity and the extent of the disease in the colon. Sulfasalazin, 5-aminosalicylic acid, corticosteroids, azathioprine, 6-mercaptopurine, cyclosporine, as well as antiTNF biotherapy (infliximab) and probiotics should be gradually applied depending on the different phases of the disease and adverse drug events. Surgery is reserved for serious septic complications and acute dilatation of the colon, i.e. megacolon.

Keywords

ulcerative colitis – pharmacotherapy – probiotics
 

Článok v plnom znení vo formáte PDF