0 Význam činnosti referenčných laboratórií - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Význam činnosti referenčných laboratórií

prof. MUDr. J. Rovenský, DrSc., RNDr. Ondrej Greguška, PhD., prof. MUDr František Mateička, CSc., doc. RNDr. Vladimír Bošák, PhD., doc. Ing. Stanislava Blažíčková, PhD., RNDr. Darina Kozáková, PhD., Ing. Mária Stančíková, CSc.

Súč Klin Pr 2006; 3: 38–42

Súhrn

Na pracoviskách NÚRCH Piešťany sú zriadené národné referenčné laboratóriá, a to pre diagnostiku autoprotilátok, imunogenetiku reumatických ochorení, diagnostiku a monitorovanie sekundárnych imunodeficiencií pri zápalových reumatických chorobách, diagnostiku reaktívnych artritíd, komplexnú analýzu synoviálnej tekutiny a diagnostiku kryštálikmi indukovaných artritíd a komplexnú analýzu markerov metabolizmu kostí pri diagnostike osteoporózy a iných kostných chorôb. Činnosť referenčných laboratórií sa rozvíjala najmä z pohľadu vývoja nových metód, zabezpečovala nadstavbovú a cielenú laboratórnu diagnostiku a overovanie laboratórnych výsledkov. Referenčné laboratóriá vykonávali aj expertíznu, metodickú a publikačnú činnosť pre reumatologické ambulancie na Slovensku. Referenčné laboratóriá zabezpečujú svoju činnosť komplexne, garantom výsledkov je lekár, resp. iný zdravotnícky pracovník so špecializáciou vo vyšetrovacích laboratórnych metódach. Špecialisti sú schopní nielen správne interpretovať výsledky laboratórnych vyšetrení, ale aj indikovať ďalší diferenciálno-diagnostický postup. Činnosť referenčného laboratória vyžaduje viaczdrojové financovanie, ktoré umožní podporu uvedených činností s dosahom na kvalitnú a špecializovanú vyšetrovaciu, liečebnú zdravotnú starostlivosť pre reumatických pacientov.

Kľúčové slová

autoprotilátky – imunogenetika – HLA-antigény – sekundárne imunodeficiencie – markery kostného metabolizmu – synoviálny výpotok – kryštalické prímesi – reaktívne artropatie

Summary

The National Institute for Rheumatic Diseases runs national reference laboratories for diagnosis of auto-antibodies, immunogenetics of rheumatic diseases, diagnosis and monitoring of secondary immunodeficiences in inflammatory rheumatic diseases, diagnosis of reactive arthritis, comprehensive analysis of synovial liquid and the diagnosis of crystal-induced arthritis and comprehensive analysis of bone metabolism markers in the diagnosis of osteoporosis and other bone diseases. The principal focus of the reference laboratories has been on the development of new methods, on follow-up and specific laboratory diagnostics, and on validation of laboratory results. The reference laboratories have been an expertise, methodological and publishing service provider for rheumatology centres in Slovakia. The reference laboratories carry out their activities in a comprehensive manner, the results obtained are guaranteed by doctors or health care staff specialised in diagnostic laboratory methods. The institute's specialists assure both correct interpretation of laboratory tests and indication of further differential diagnostic procedure. The activities of the reference laboratory requires multi-resource financing which allows for support to be given to the above activities with relevant implications for quality and specialised diagnostic treatment health care for rheumatic patients.

Keywords

auto-antibodies – immunogenetics – HLA-antigens – secondary immunodeficiency – markers of bone metabolism – synovial exsudate – crystal admixtures – reactive arthropaty

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF