0 Jadrové receptory PPARα - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Jadrové receptory PPARα

MUDr. Vladimír Soška, CSc.

Súč Klin Pr 2006; 3: 25–27


Súhrn

Mechanizmus účinku hypolipidemík zo skupiny fibrátov je sprostredkovaný jadrovými receptormi PPARα (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor). Tieto receptory regulujú činnosť mnohých génov, zasahujúcich jednak do metabolizmu lipidov a lipoproteínov, jednak ďalších aktívnych látok, napr. zápalových mediátorov. Dôsledkom aktivácie receptorov PPARα je napr. zníženie koncentrácie triglyceridov, malých aterogénnych LDL, zvýšenie HDL cholesterolu, ďalej zníženie aktivity zápalu a obmedzenie protrombogénneho stavu. Tieto účinky sa s výhodou uplatňujú u osôb s metabolickým syndrómom.

Kľúčové slová

jadrové receptory PPARα – fibráty – statíny – metabolický syndróm

Summary

The mechanism of fibrates action is mediated by nuclear PPARα receptors (Peroxisome Proliferator-Activated Receptor). These receptors regulate a number of genes that are involved both in lipids and lipoproteins metabolism and other mediators (e.g. inflammatory mediatores). Due to PPARα activation by fibrates, triglycerides and small dense LDL concentration is decreased, HDL cholesterol is increased and both inflammation and prothrombotic status are reduced. These effects are very important in patients with metabolic syndrom.

Keywords

nuclear receptors PPARα – fibrates – statins – metabolic syndrom

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF