0 Diéta pri reumatoidnej artritíde, význam omega-3 mastných kyselín - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Diéta pri reumatoidnej artritíde, význam omega-3 mastných kyselín

MUDr. Roman Stančík, prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., Ing. Mária Stančíková, CSc.

Súč Klin Pr 2006; 1: 35–40

Súhrn

Výber diéty je spôsob, ako pacient môže prevziať určitú kontrolu nad svojím zdravím a priaznivo ovplyvniť priebeh svojej choroby. Racionálnym, vedecky podloženým riešením pre pacientov s RA sa ukazuje suplementácia omega-3 mastných kyselín vo forme rybieho oleja. Experimentálne práce jednoznačne potvrdili protizápalový a imunomodulačný účinok omega-3 mastných kyselín. Znižujú tvorbu prozápalových eikozanoidov, znižujú proliferačnú aktivitu lymfocytov, tvorbu cytokínov, adhezívnych molekúl, expresiu HLA antigénov II. triedy a syntézu deštrukčných proteináz kĺbovej chrupky. Viaceré randomizované, kontrolované klinické štúdie potvrdili symptomatické zlepšenie RA po aplikácii rybieho oleja, ktorý je bohatým zdrojom týchto kyselín, eventuálne samotnej eikozapentaénovej (EPA) alebo dokozahexaénovej (DHA) kyseliny a ich kombinácie. Metaanalýza a megaanalýza výsledkov týchto štúdií potvrdila signifikantný pokles počtu opuchnutých kĺbov a rannej stuhnutosti u pacientov s RA. Pri čom nezanedbatelný je aj protektívny kardiovaskuláry účinok týchto kyselin.

Kľúčové slová

reumatoidná artritída – omega-3 mastné kyseliny – zápal – autoimunita

Summary

The choice of diet is a way for patients to obtain a certain degree of control over their health, and to participate in the management of their disease. Supplementation of omega-3 fatty acids in the form of fish oil has shown to be a rational, science-based solution for patients with RA. Experimental studies have clearly confirmed the anti-inflammatory and immunomodulating effect of omega-3 fatty acids. They decrease the formation of pro-inflammatory eicosanoids, reduce the proliferation activity of lymphocytes, the formation of cytokines and of adhesive molecules, the expression of MHC class to antigens, and the synthesis of joint cartilage destruction proteinases. Several randomised controlled clinical studies have shown symptomatic improvement of RA after application of fish oil, which is a rich source of the above acids, or after the application of the eicosapentaenoic (EPA) or docosahexanoic (DHA) acids proper, as well as of their combination. Metaanalysis and megaanalysis of results of the studies have shown a significant reduction frequency of swollen joints count and morning stiffness in RA patients. Also significant is the protective cardiovascular effect of these acids.

Keywords

rheumatoid arthritis – omega-3 fatty acids – inflammation – autoimmunity

 

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF