0 Prognostické faktory pri karcinóme obličky - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Prognostické faktory pri karcinóme obličky

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.

Súč Klin Pr 2005; 3

Súhrn

Úvod: Karcinóm obličky (renal cell carcinoma - RCC) je tretím najčastejším uroonkologickým ochorením s neistou prognózou. Napriek využitiu nových zobrazovacích metód je ešte stále 20 až 25 % pacientov, ktorí majú metastatické ochorenie už v čase diagnózy, a 50 % postihnutých má alebo v budúcnosti bude mať metastázy. Materiál: Prognostické faktory pri RCC môžu súvisieť s nádorom, s pacientom alebo so spôsobom liečby postihnutých jedincov. Faktory súvisiace s nádorom: Patologické štádium je určite najlepší prognostický faktor spojený s histologickým typom karcinómu obličky a so stupňom bunkovej diferenciácie (G). Mikrovaskulárna invázia je tiež významný predpovedný ukazovateľ. Doteraz sa skúšal veľký počet biomolekulárnych markerov RCC, ale v bežnej klinickej praxi sa zatiaľ významne neuplatnil ani jeden z nich. Faktory súvisiace s pacientom: Prítomnosť príznakov, celkový stav postihnutého a sprievodné ochorenia v čase diagnózy sú najvýznamnejšími klinickými prognostickými faktormi. Sedimentácia erytrocytov a C-reaktívny proteín sú zaujímavé sérové markery, a samozrejme tiež genetické zmeny (ako tie pri Von Hippel-Lindauovej chorobe) majú významný dopad na prognózu. Faktory súvisiace s liečbou nádoru: Jedinou dostupnou metódou poskytujúcou šancu na vyliečenie ochorenia je včas urobená radikálna operácia. Nové, menej invazívne spôsoby liečby (kryoablácia, rádiofrekvenčné odstránenie nádoru alebo koncentrovaný ultrazvuk vysokej intenzity - HIFU) RCC sa v súčasnosti intenzívne skúmajú. Závery: Zaznamenanie a zhodnotenie prognostických faktorov v čase diagnózy primárneho karcinómu obličky je potrebné nielen pre odhad prežitia postihnutých jedincov, ale aj pre zváženie použitia tzv. adjuvantných liečebných postupov u vysokorizikových pacientov, prípadne orgán zachovávajúcej operácie u pacientov s nízkym rizikom. Najvýznamnejšími prognostickými faktormi u pacientov s RCC (napriek všetkým urobeným štúdiám) zostávajú (zatiaľ) celkový stav postihnutého v čase diagnózy, štádium, stupeň histopatologickej diferenciácie (grading - G) a histologický typ karcinómu obličky. Ultrasonografia (najmä sekundárny skríning) je veľmi efektívnym vyšetrením pri včasnej diagnostike RCC.

Kľúčové slová

karcinóm obličky – prognostické faktory – prežívanie

Summary

Introduction: Renal Cell Carcinoma (RCC) is the third most common tumour of the genitourinary tract with uncertain prediction. Despite new imaging modalities there is still 20 to 25 % of patients who have a metastatic disease at the time of diagnosis. 50 % of the patients have or will have a metastatic disease. Material: Prognostic factors in RCC can be related to the tumour, the patients or the treatment. Tumor-related factors: The patological stage is certainly the best prognostic factor associated with the histological type and the grade. Microvascular invasion is a possible one. Many biomolecular markers have been tested but up to now none has proved any value in everyday practice. Patient-related factors: Presentation, performance status and comorbidity are the most important clinical prognostic factors, erythrocyte sedimentation rate (ESR), C - reactive protein are interesting serum markers, and of course genetic alterations such as those of Von Hippel-Lindau (VHL) disease have a significant impact. Treatment-related factors: Surgery is the only efficient treatment if done properly. The increasingly used new modalities, such as cryoablation, radiofrequency or high intensity focused ultrasound (HIFU), are still under evaluation. Conclusions: Despite all the studies done to detect prognostic factors, the only significant parameters are the old ones: performance status, stage, grade and histological type. Ultrasound imaging has effectively contributed to incidental detection of RCC. At presentation incidental tumours were of a significantly lower stage, grade and size then tumours producing symptoms. The detection of RCC before symptoms onset enables treatment of less aggressive tumours and provides a better prognosis for the patient. Further investigation and experiences are needed for the molecular markers of RCC.

Keywords

renal cell carcinoma – prognostic factors – survival

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF