0 Diagnostika kardiálnej autonómnej dysfunkcie - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Diagnostika kardiálnej autonómnej dysfunkcie

A. Lacko, A. Hruboň, D. Bestvina, M. Mokáň

Súč Klin Pr 2005; 3

Súhrn

Autonómny nervový systém je dôležitý kontrolný systém, ktorý ovplyvňuje funkciu mnohých orgánov. Obraz vagovej denervácie na srdci, ako význačný prejav autonómnej neuropatie, možno zistiť monitorovaním variácie R-R intervalov EKG. Srdcová frekvencia sa periodicky mení v závislosti od pomeru vplyvu parasympatika a sympatika. Jej spomaľovanie a zrýchľovanie zaznamenávame ako variabilitu R-R intervalov EKG. V súčasnosti sa variabilita R-R intervalov hodnotí častejšie spektrálnou analýzou postupnej rady 300 až 900 intervalov za pomoci rýchlej Fourierovej transformácie. Analýza ukáže spektrálne rozloženie intervalov podľa frekvencie a sily spektier. V práci uvádzame najviac používané indexy pri diagnostike autonómnej neuropatie, ktoré sme získali vyšetrením 100-člennej kontrolnej skupiny zdravých jedincov.

Kľúčové slová

autonómny nervový systém – autonómna neuropatia – variabilita srdcovej frekvencie – spektrálna analýza

Summary

The autonomic nervous system is an important control system, which influences the functions of many organs. Evidence for vagal denervation of the heart as a feature of autonomic neuropathy has been obtained by monitoring beat-to-beat variation on the ECG. Periodic heart rate fluctuation depends on the oscillation of vagal and sympathetic activation of the heart. Periodic retardation and acceleration of heart rate can be registered on the ECG as the variability of R-R intervals. Power spectral analysis in the variability of 300-900 successive R-R intervals commonly performed today uses either rapid Fourier transformation. The analysis shows high anad low frequency peaks corresponding to the rapid and slow oscilations in heart rate. The article presents a review of most used indexes as well as the value of indexes used for diagnostics of the autonomic neuropathy obtained by examination of a group 100 healthy subjects served as control.

Key words

autonomic nervous system – autonomic neuropathy – heart rate variability – spectral analysis

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF