0 Súčasný stav výskytu, diagnostiky a liečby urgentnej inkontinencie moču - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Súčasný stav výskytu, diagnostiky a liečby urgentnej inkontinencie moču

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
 

Súč Klin Pr 2005; 2

Súhrn

Autor sa v tomto článku formou súhrnného prehľadu zameriava na urgentnú inkontinenciu moču. Hyperaktívny močový mechúr (HMM) bol nedávno definovaný ako komplex príznakov urgencie s alebo bez urgentnej inkontinencie moču (UIM), obvykle s polakizúriou (močenie viac ako osemkrát za deň) a nyktúriou (močenie viac ako dvakrát v noci), ak sa lokálne nevyskytujú patologické alebo metabolické faktory, ktoré tieto symptómy môžu spôsobiť. HMM je vysoko prevalentný, má negatívny dopad na kvalitu života postihnutých jedincov a znamená aj významnú ekonomickú záťaž pre spoločnosť. Podaný stručný prehľad epidemiológie, pravdepodobnej etiológie a patofyziológie, diagnostiky a liečby tzv. hyperaktívneho močového mechúra. Medikamentózna liečba HMM s využitím antimuskarínových preparátov je v súčasnosti považovaná za liečbu prvej línie pre pacientov s HMM, aj keď jej použitie je limitované výskytom nežiaducich, vedľajších účinkov (napr. suché ústa). Rozdiskutované ďalšie možnosti a perspektívy najmä konzervatívnej liečby HMM.

Kľúčové slová

urgentná inkontinencia moču – hyperaktívny močový mechúr – epidemiológia – diagnostika – liečba

Summary

The article is a summary review of urge urinary incontinence (UUI). Overactive bladder (OAB) has been recently characterized as a complex of symptoms of urgency and/or urge incontinence (UI) - OAB dry or OAB wet - usually with polakisuria (urination more than 8 times a day) and nycturia (urination more than 2 times a night) in the absence of local pathological or endocrine factors. OAB is a highly prevalent, debilitating and costly condition which has a negative impact on the patients' quality of life. A brief overview of epidemiology, possible etiology and pathophysiology, diagnosis and therapy of OAB. Anticholenergic agents are the medication of first choice, even though of limited scope of use due to side effects, such as dry mouth. Further possibilities and prospects, primarily of conservative treatment of OAB were discussed.

Key words

urge urinary incontinence – overactive bladder – epidemiology – diagnosis – therapy

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF