0 Fibrilácia predsiení a diabetes mellitus - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Fibrilácia predsiení a diabetes mellitus

MUDr. Ivan Vranka, MUDr. Peter Penz, doc. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

Súč Klin Pr 2005; 2


Súhrn

Fibrilácia predsiení je asociovaná s niektorými kardiálnymi a nekardiálnymi ochoreniami. Vzťah fibrilácie predsiení a diabetu nie je dostatočne preskúmaný. Nie je jasné, do akej miery sa podieľa diabetes mellitus na jej vzniku a pretrvávaní. Podľa Framinghamskej štúdie je diabetes mellitus 2. typu nezávislým prediktorom vzniku fibrilácie predsiení. Jej rekurencia je 4,5-krát častejšia u diabetikov. Nedávno bola odhalená veľmi silná asociácia fibrilácie predsiení s kombinovanou prítomnosťou artériovej hypertenzie a diabetu mellitus. Patofyziologické aspekty ukazujú, že inzulínová rezistencia je spojená s elektrickou nestabilitou myokardu. Dysfunkcia autonómneho nervového systému u diabetikov hrá taktiež významnú úlohu v arytmogenéze. Prítomnosť diabetu ovplyvňuje aj ďalšie závažné faktory v starostlivosti o pacienta. Maskuje symptómy fibrilácie predsiení a tiež výrazne zvyšuje riziko náhlej cievnej mozgovej príhody. Rozhodovací proces v liečbe fibrilácie predsiení u diabetikov sa posúva v prospech kontroly frekvencie. ACE inhibítory by mali byť neoddeliteľnou súčasťou liečby týchto pacientov.

Kľúčové slová

fibrilácia predsiení – diabetes mellitus – asociácia – patofyziológia – symptómy – liečba – obezita

Summary

Atrial fibrillation is associated with some cardiac and non-cardiac diseases. The link between atrial fibrillation and diabetes mellitus has not yet been sufficiently studied. It is not clear how diabetes influences the onset and persistence of atrial fibrillation. According to Framingham study, type 2 diabetes mellitus is an independent predictor of atrial fibrillation. Its recurrence is 4.5 times more frequent in diabetic patients. A recent study revealed a very close association of atrial fibrillation with combined occurrence of arterial hypertension and diabetes mellitus. Pathophysiology shows that insulin resistance is related to electric instability of myocardium. Dysfunction of autonomous nervous system in diabetic patients plays an important role in arrhythmogenesis. The presence of diabetes also influences other factors of medical care for patients with atrial fibrillation. Diabetes disguises the symptoms of atrial fibrillation and increases the risk of tromboembolic stroke. Therapy of atrial fibrillation in diabetic patients moves from rhythm control to the control of frequency. ACE inhibitors play an important role in those patients.

Keywords

atrial fibrillation – diabetes mellitus – association – pathophysiology – symptoms – therapy – obesity
 


Článok v plnom znení vo formáte PDF