0 Význam fibrátov v manažmente dyslipidémie u pacientov s metabolickým syndrómom - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Význam fibrátov v manažmente dyslipidémie u pacientov s metabolickým syndrómom

doc. MUDr. Daniel Pella, PhD., MUDr. Rafael Rybár, CSc., MUDr. Viola Mechírová, CSc., MUDr. Viola Vargová

Súč Klin Pr 2005; 1: 9–11


Súhrn

Fibráty (deriváty kyseliny fibrovej) sa používajú ako hypolipemiká v klinickej praxi viac ako 40 rokov. Ešte pred príchodom statínov bola dokumentovaná na veľkých súboroch pacientov v klinických, randomizovaných, placebom kontrolovaných štúdiách redukcia kardiovaskulárnych príhod pri ich použití. Je pravdou, že v týchto štúdiách bol pokles mortality menší, ako v obdobných štúdiách neskôr realizovaných so statínmi, ktoré znižujú LDL cholesterol vo väčšom rozsahu než fibráty. Avšak fibráty, nezávisle od účinku na LDL cholesterol majú signifikantný efekt na zvýšenie HDL cholesterolu (najmä fenofibrát a gemfibrozil) a pokles hladín triacylglycerolov, ktoré zároveň predstavujú hlavné komponenty metabolického syndrómu. Podľa výsledkov mnohých klinických štúdií sa ukazuje, že úloha fibrátov je nanajvýš významná najmä v prevencii kardiovaskulárnych príhod u pacientov u pacientov s metabolickým syndrómom alebo s diabetickou dyslipidémiou charakterizovanou práve zníženým HDL cholesterolom a zvýšenými hladinami triacylglycerolov.

Kľúčové slová

metabolický syndróm – dyslipidémia – fibráty


Summary

Fibrates (fibric acid derivates) have been used in clinical practice for over 40 years as cholesterol-lowering therapy. Prior to the advent of statins reduction of cardiovascular endpoints was well documented in large randomised, placebo-controlled clinical trials using fibrates. However, the reduction of CHD (coronary heart disease) events with fibrates has been in general less impressive than the reductions that have been achieved with statins, which lower levels of LDL cholesterol to a much greater extent than do fibrates. Nevertheless fibrates, independently from their LDL lowering effect are increasing HDL cholesterol (mainly fenofibrate and gemfibrozil) and decreasing triglycerides as well, which are main components of metabolic syndrome. Following results of many clinical trials it was clearly shown that the role of fibrates is of the highest importance in cardiovascular endpoints prevention in patients with metabolic syndrome or with diabetic dyslipidemia characterized by decreased HDL cholesterol and high triglyceride levels.

Keywords

metabolic syndrome – dyslipidaemia – fibrates

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF