0 Úvodník - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Úvodník

Hypertenzia

Arteriálna hypertenzia je chrbtovou kosťou kardiovaskulárnych ochorení. Asi 20 – 25 % našich občanov trpí touto chorobou a väčšina z nich má súčasne prítomný ďalší rizikový faktor - hypercholesterolémiu, nadváhu, prediabetes, fajčenie a pod. Takže hypertenzia je súčasne i markerom zvýšeného kardiovaskulárneho rizika nositeľa. Vekom tento problém naberá na intenzite.

S hypertenziou súvisí výskyt vážnych kardiovaskulárnych ochorení a ich komplikácií. Jestvuje priamy vzťah k výskytu NCPM a pokles úrovne krvného tlaku je hlavným činiteľom prevencie prvej i následnej NCPM. Hypertenzia je i dôležitým rizikovým faktorom ICHS, ale vzťah je menej priamy ako v prípade NCPM. Aj tu však liečba hypertenzie zlepšuje prognózu a symptomatológiu ICHS. Hypertenzia (dlhodobá) vedie k vzniku hypertrofie ľavej komory a táto prispieva k vzniku myokardiálnej ischémie, k vzniku/progresii arytmií (včítane náhlej srdcovej smrti) a významne podporuje vznik/progresiu srdcového zlyhania. Správna liečba hypertenzie aj v tomto prípade predĺži život a urobí ho príjemnejším. S hypertenziou súvisí vývoj aterosklerózy aj v ďalších oblastiach (karotické riečisko s dosahom na vznik cerebrálnej ischémie, artérie dolných končatín s pracovnou ischémiou svalov dolných končatín) – dobrá liečba hypertenzie bráni tomuto vývoju a invalidizácii osoby. Hypertenzia je významným rizikovým faktorom nefropatie a nefropatia s vývojom chronickej renálnej insuficiencie významne zhoršuje prognózu quoad vitam i kvalitu života pacienta. Spoluúčasť diabetu (2. typu), ktorý tiež nadobúda spolu s obezitou epidemický rozmer aj u nás, významne urýchľuje aterogenézu a jej následky. Preto pri liečbe diabetikov s hypertenziou máme nižšiu liečenú (želateľnú) úroveň krvného tlaku (hlavne ak je súčasne prítomná nefropatia s proteinúriou či renálnou insuficienciou).

Treba preto privítať pohľad na hypertenziu z pera výnimočného odborníka – prof. dr. J. Widinského, ktorý nielenže vždy prinesie aktuálne informácie, ale ich vie aj pútavo a stručne čitateľom servírovať. Želám Vám preto, aby pre Vás čítanie tohto čísla bolo odborným zážitkom. Vaše prípadné reakcie radi privítame.

V Bratislave 3. 3. 2005

MUDr. Ján Murín