0 Smernice európskej urologickej spoločnosti 2004 pre chronickú panvovú bolesť - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Smernice európskej urologickej spoločnosti 2004 pre chronickú panvovú bolesť

doc. MUDr. Jozef Marenčák, PhD.
 

Súč Klin Pr 2005;1: 30–35

Súhrn

Cieľ: Vypracovanie smerníc Európskej urologickej spoločnosti (EAU) pre diagnostiku, liečbu a sledovanie pacientov s chronickou panvovou bolesťou. Metódy: Systematický prehľad aktuálnej literatúry s využitím MEDLINE® a odporúčania sformulované panelom expertov. Výsledky: Zhrnutie hlavných záverov zo smerníc týkajúcich sa chronickej panvovej bolesti. Kompletný text smerníc je prístupný na internetovej stránke EAU (www.uroweb.org.). Záver: Smernice sa týkajú viacerých kapitol chronickej panvovej bolesti (prostatická bolesť, syndróm bolestivého močového mechúra, uretrálna bolesť, skrotálna bolesť, panvová bolesť v gynekologickej praxi, úloha panvového dna a pudendálneho nervu pri vzniku a udržiavaní bolesti, všeobecná liečba chronickej panvovej bolesti, neuromodulácia). Smernice boli vypracované na zlepšenie starostlivosti pre veľkú (a často nie jednoducho riešiteľnú) skupinu pacientov trpiacich chronickou bolesťou v oblasti malej panvy.

Kľúčové slová

smernice – chronická panvová bolesť – diagnostika – liečba – sledovanie

Summary

Objectives: On behalf of the European Association of Urology (EAU) guidelines for diagnosis, therapy and follow - up of chronic pelvic pain patients were established. Method: Guidelines were compiled by a working group and based on current literature following a systematic review using MEDLINE®. References were weighted by the panel of experts. Results: The full text of the guidelines is available through the EAU website (www.uroweb.org). This article is a short version of this text and summarises the main conclusions from the guidelines on management of chronic pelvic pain. Conclusion: A guidelines text is presented including chapters on prostate pain and bladder pain syndromes, urethral pain, scrotal pain, pelvic pain in gynaecological practice, role of the pelvic floor and pudendal nerve, general treatment of chronic pelvic pain and neuromodulation. These guidelines have been drawn up to provide support in the management of he large and difficult group of patients suffering from chronic pelvic pain.

Key words

guidelines – chronic pelvic pain – diagnosis – treatment – follow-up

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF