0 Mnohopočetná nezápalová vaskulopatia a antifosfolipidový syndróm: katastrofický (ashersonov) syndróm - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Mnohopočetná nezápalová vaskulopatia a antifosfolipidový syndróm: katastrofický (ashersonov) syndróm

Ronald A. Asherson, MD HON, FRCP, FACP, FCP (SA), FACR

Súč Klin Pr 2004; 29–35


Úvod

Antifosfolipidový syndróm (APS) je podľa definície Harrisa et al. Z roku 1985 [1] charakterizovaný obliteráciou veľkých ciev, postihujúcou hlboký žilový systém dolných končatín, veľké tepny (mozgové, periférne), a stratami plodu, často opakovanými. Obliterácia môže postihnúť aj malé cievy, často glomerulárnu vaskulatúru, kým cievy sietnice, koronárne riečisko a ďalšie cievy sú postihnuté menej často. V roku 1992 opísal Asherson neobvyklý variant APS, charakterizovaný obliterujúcim procesom predovšetkým v malých cievach, ktorý postihuje najmä parenchýmové orgány, označený ako antifosfolipidový syndróm [CAPS] [2]. V roku 2003 bol tento termín k tomuto stavu formálne priradený [3]. Izolované prípady tohoto syndrómu už predtým dokumentovali iní autori [4], pod rôznym označením [5-7]. Od r. 1992 sa opísalo viac než 230 kazuistík. V celosvetovom meradle zaiste existuje mnoho ďalších nepublikovaných prípadov.

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF