0 Metabolický syndróm v slovenskej populácii - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Metabolický syndróm v slovenskej populácii

MUDr. Martin Čaprnda, doc. MUDr. Ján Lietava

Súč Klin Pr 2004; 3: 9–11


Súhrn

Metabolický syndróm je komplexný rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení, avšak jeho výskyt v slovenskej populácii nie je doteraz preskúmaný. Vyšetrili sme 317 pacientov s ischemickou chorobou srdca (ICHS) a 110 zdravých kontrol zaradených do štúdie Homocystein Slovakia. Zistili sme prítomnosť metabolického syndrómu u 44,7 % mužov a 57,4 % žien s ICHS a u 28,0 % mužov a 32,3 % žien v kontrolnom súbore. Prítomnosť metabolického syndrómu bola signifikantne asociovaná s prítomnosťou ICHS. Z rizikových faktorov definujúcich metabolický syndróm sa najčastejšie vyskytovali zvýšený krvný tlak a nadmerný obvod pása. Obvod pása signifikantne koreloval s ostatnými parametrami definujúcimi metabolický syndróm.

Kľúčové slová

metabolický syndróm – populácia - stúdia Homocystein Slovakia

Summary

Metabolic syndrome is a cluster risk factor of cardiovascular diseases, however, its prevalence in Slovak population has not yet been studied. We examined 317 patients with ischemic heart disease (IHD) and 110 healthy controls included in Homocystein Slovakia study. The presence of metabolic syndrome was recorded in 44,7 % males and 57,4 % females with IHD and in 28,0 % male and 32,3 % female healthy controls. Metabolic syndrome was significantly associated with the presence of IHD. Hypertension and increased waist circumference were the most frequent risk factors. Waist circumference significantly correlated with other parameters clustered in metabolic syndrome.

Keywords

metabolic syndrome – population – Homocystein Slovakia study

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF