0 Metabolický syndróm predstavuje dnes jeden z najdôležitejších problémov súčasnej medicíny - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Metabolický syndróm predstavuje dnes jeden z najdôležitejších problémov súčasnej medicíny

doc. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

Súč Klin Pr 2004; 3: 5–8

Súhrn

Metabolický syndróm dnes predstavuje jeden z najdôležitejších problémov v súčasnosti a bude aj vyžadovať celospoločenské riešenia pre celé budúce desaťročia. Charakterizovaný je súčasným výskytom centrálnej obezity, dyslipidémie, hyperglykémie a hypertenzie. Z hľadiska zdravia populácie je zvlášť významný pre spojenie so zvýšeným rizikom kardiovaskulárnych ochorení a diabetes mellitus 2 typu. Nakoľko počtami dosahuje charakter až epidémie, medicínsky a ekonomický dosah je mimoriadne závažný. Základným kameňom liečby je úprava životného štýlu so znížením telesnej hmotnosti a zvýšenie fyzickej aktivity. Tieto majú svoj priaznivý vplyv prinajmenšom krátkodobo. Optimálna farmakologická liečba u vysoko rizikových pacientov môže podstatnou mierou prispieť ku zníženiu rizík závažných následných príhod.

Kľúčové slová

metabolický syndróm – obezita – dyslipidémia – hyperlipidémia – hypertenzia

Summary

Metabolic syndrome represents one of the major problems nowadays and will need community approaches for the next decades. It is characterised by occurrence of central obesity, dyslipidaemia, hyperglycemia and hypertension. From the point of view of health of the population it is of importance for the associations with increased risk of cardiovascular diseases and type-2 diabetes mellitus. With the proportions it has the character of an epidemic, it has important medical and economical impact. The cornerstone in its therapy is the change of living style together with the lowering of body weight and increasing of physical activity. These all have their beneficial effects at least for the short-term effects. Optimal pharmacological treatment among high-risk patients may lead to the lowering of risks of severe outcome events.

Keywords

metabolic syndrome – obesity – dyslipidaemia – hyperlipidaemia – hypertension

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF