0 Metabolický syndróm a diabetes mellitus - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Metabolický syndróm a diabetes mellitus

doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.

Súč Klin Pr 2004; 3: 13–16

Súhrn

Mnoho rokov je známy fakt, že pacienti s diabetes mellitus majú 2 - 5-násobne vyšší výskyt kardiovaskulárnych ochorení ako nediabetici. Zo spoločenského hľadiska to predstavuje až epidemický výskyt . Srdcovocievne ochorenia postihujú vo zvýšenej miere oba typy diabetu a vo väčšej miere ženy ako mužov. Viac ako 50 % pacientov s diabetes mellitus 2. typu má známu ischemickú chorobu srdca už v čase zistenia diagnózy metabolického ochorenia. Kardiovaskulárne ochorenia sú príčinou hospitalizácie a úmrtí diabetikov v 75 - 80 %. Výskyt prvého infarktu myokardu u diabetikov je podobný ako výskyt opakovaných infarktov u nediabetikov. Z týchto dôvodov sa dnes diabetes mellitus považuje za ekvivalent kardiovaskulárneho ochorenia. Ak sa má výskyt diabetikov na celom svete v najbližších dvoch dekádach zdvojnásobiť, potom sa s najväčšou pravdepodobnosťou zvýši aj počet pacientov s metabolickým syndrómom a následne aj s ochoreniami kardiovaskulárneho systému.

Kľúčové slová

diabetes mellitus – metabolický syndróm

Summary

For many years it has been well known that patients with diabetes mellitus have 2 - 5 times greater incidence of cardiovascular diseases than those without diabetes. Its prevalence represents even epidemic character from the communities point of view. Cardiovascular diseases are present in both types of diabetes mellitus, with more prevalence among women. More than 50 % of patients with type 2 diabetes mellitus were diagnosed for coronary artery disease at the time of metabolic disease. Cardiovascular diseases cause hospitalization and death in 75 - 80 %. The occurence of the first myocardial infarction among patients with diabetes mellitus is similar to those with reinfarctions among patients without diabetes mellitus. For these reasons diabetes mellitus is today supposed to be equivalent to cardiovascular disease. Provided that diabetes mellitus doubles in the next two decades, the number of patients with metabolic syndrome is also likely to increase significantly and so will, concommittantly, also the diseases of cardiovascular system.

Keywords

diabetes mellitus – metabolic syndrome

 

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF