0 Úvodník - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Úvodník

Vážení čitatelia,

pri otváraní prvého čísla si iste položíte otázku: „Čo s ďalším časopisom? Je potrebný? Poslúži mi? Ak áno, tak ako a čím?“ Takéto otázky si kládli aj členovia redakčnej rady predtým, než súhlasili s prácou v tomto periodiku.

Medicínsky výskum, hlavne klinicky zameraný a klinicky overený (tzv. medicína založená na dôkazoch - evidence–based medicine, klinické štúdie, odporúčania pre prax), produkuje v posledných dekádach mnoho výstupov a výsledkov. Avšak bádatelia, politici, manažéri v zdravotníctve, lekári i niektorí pacienti sa pýtajú, prečo tak zaostávame v presune/aplikácii poznaného (t.j. výsledkov klinického výskumu) do rutinnej klinickej praxe (t.j. do nášho konania). Dôvody sú iste viaceré a spomeniem len niektoré: motivačné, ekonomické, vedomostné (práve tie chceme odstraňovať) a štrukturálne (dané charakterom organizácie zdravotníckej starostlivosti). Avšak nepomer medzi poznaným a vykonaným, nech už je jeho príčina hocaká, vedie k tomu, že pre benefit našich pacientov nevyužívame všetko, čo je dostupné.

Radi by sme koncentrovali naše úsilie práve v tejto oblasti - pri prepojení a prenose poznaného do praxe. Patrí to do kategórie „umenia“ v medicíne, ktorá sa ťažko definuje a vysvetľuje, hoci vieme, že „medicína je veda a umenie pospolu“. Zdá sa, že pri umení v medicíne ide o kombináciu „medicínskych poznatkov, intuície a úsudku“ (Harrisonove princípy v medicíne, Ďurišove princípy internej medicíny). Je to neľahká úloha, dôstojná úloha a výzva časopisu (redakčnej rade) byť pevným mostom prenosu informácií (medzi poznaným a čitateľmi) a byť i motivátorom prenosu týchto poznatkov pre dobro pacienta. Motivovať je dnes ťažké a týka sa to každého človeka, pacienta aj lekára. Ale v motivácii sa skrývajú nepoznané, neobjavené cennosti: zmeniť životný štýl pacienta v záujme zlepšenia jeho prognózy [ale koľkí ho zmenia, nie je to i naše zlyhanie v kontakte s chorým?], započať s účinnou liečbou zavčasu, v správnej dávke (veľa tu chybíme, tzv. podliečovanie pacienta), a tiež kontrolovať účinnosť liečby.

Hlavnými čitateľmi by mali byť tí kolegovia, ktorí stoja v prvom fronte medzi medicínou a chorým - praktici, všeobecní internisti, špecialisti v ambulanciách. Pre nich chceme vyberať dôležité články o významných/častých ochoreniach a o podstatných informáciách charakterizujúcich zmeny v liečebnom prístupe k ochoreniu. Redakčná rada je zostavená zo špecialistov, ktorí sa vo svojom odbore vyznajú, prednášajú, a teda vedia odlíšiť veci dôležité od nedôležitých. To je tiež umenie. Či sa nám to podarí, posúdite sami. Radi však privítame Vaše impulzy, Vaše komentáre či otázky. Budete tak spoluformulovať úroveň časopisu. Takáto spolupráca je veľmi vítaná.

Dovoľte, aby sme Vám zaželali pohodu pri listovaní a čítaní riadkov časopisu a hlavne ochotu/spoluprácu pri prenose vedomostí k chorému vo Vašich ambulanciách.

S pozdravmi

Ján Murín a členovia redakčnej rady