0 Liečebný prístup pri chronickej stabilnej angine pectoris - SÚČASNÁ KLINICKÁ PRAX

Liečebný prístup pri chronickej stabilnej angine pectoris

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.,

Súč Klin Pr 2004; 1

Súhrn

Chronická stabilná angina pectoris vzniká obvykle pri významnej aterosklerotickej obštrukcii v koronárnom systéme srdca. Je to jedna z najčastejších foriem ischemickej choroby srdca, s ktorou sa stretáva praktický lekár v ambulancii (prevalencia asi 2 %, u mužov asi 5 %). Autor zhrnuje poznatky o diagnostike a stratifikácii pacientov, venuje sa rizikovým faktorom a liečebnému prístupu. Osobitne sa venuje antiagregačnej liečbe, použitiu ACE inhibítorov, použitiu antiischemických liekov - nitrátov, betablokátorov a kalciových blokátorov. Nevynecháva ani revaskularizačnú liečbu a niektoré nové prístupy (angiogenetické rastové faktory a laserovú transmyokardiálnu revaskularizáciu).

Kľúčové slová

ischemická choroba srdca – chronická stabilná angina pectoris – rizikové faktory – ACSE inhibítory – betablokátory – antiagregačná liečba – kalciové blokátory – nitráty

Summary

Chronic stable angina pectoris develops usually at significant aterosclerotic obstruction in coronary heart system. It is one of the most frequent forms of ischemic heart disease a practitioner comes across in his office (prevalence about 2%, at men more - about 5%). The author had summarized the findings concerning the diagnostics and stratification of the patients, he addresses the risk factors and the therapeutical approach. Separately he addresses the antiaggregation therapy, the use of ACE inhibitors, the antiischemic drugs - nitrates, betablockers and calcium blockers. He had not omitted the revascularisation therapy and some new approaches (angiogenetic growth factors and laser transmyocardial revascularisation).

Keywords

ischemic heart disease – chronic stable angina pectoris – risk factors – ACSE inhibitors – betablockers – antiaggregation therapy – calcioum blockers – nitrates

 

Článok v plnom znení vo formáte PDF